Sidebar

22
T5, 10

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 130

 

Đinh Hoàng Anh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Trà Mi
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Ngày nhận: 12/06/2020; Ngày hoàn thành biên tập: 12/08/2020; Ngày duyệt đăng: 24/08/2020


Tóm tắt:Trong những năm qua, ngày càng có nhiều giảng viên tham gia các khóa đào tạo dài hạn và bồi dưỡng ngắn hạn góp phần phát triển năng lực nghiên cứu và đào tạo tại Trường Đại học Ngoại thương. Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên là một nội dung quan trọng trong mục tiêu, chiến lược phát triển Trường. Theo các báo cáo đánh giá ngoài, công tác đào tạo dài hạn và bồi dưỡng ngắn hạn cho giảng viên tại Trường Đại học Ngoại thương vẫn còn nhiều hạn chế, do chưa thực sự chủ động trong triển khai cũng như chưa có đánh giá tổng thể hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng trong Trường. Bài viết này sẽ tiến hành đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên tại trường Đại học Ngoại thương, qua đó đề xuất các giải pháp đổi mới hoạt động này trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025.
Từ khóa:Trường Đại học Ngoại thương (FTU), Đào tạo, Bồi dưỡng, Giảng viên


THE CURRENT SITUATION AND SOME PROPOSALS TO INNOVATE LONG-TERM AND SHORT-TERM LECTURERS' TRAINING AT FOREIGN TRADE UNIVERSITY
Abstract: In recent years, many lecturers of Foreign Trade University (FTU) have participated in long-term and short-term training courses, contributing to the development of FTU's research and training capacity. Lectuters’ training plays an important role in the Foreign Trade University Development Strategy. According to the external evaluation report, FTU lecturers’ training is still facing many shortcomings, including lack of plan, initiative as well as not yet fully evaluate the effectiveness of the training activities. This article will evaluate the situation of lecturer's training at Foreign Trade University, anh propose solutions to renovate FTU lecturers’ training from 2020 to 2025.
Keywords:Foreign Trade University, Long-term training, Short-term training, Lecturer

Đọc bản full PDF tại đây: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG