Sidebar

13
T3, 04

Tạp chí KTĐN số 81

* Số tạp chí: 81(2016) -  Mã số: 247
* Tác giả: Trần Thị Kim Anh,Nguyễn Thị Phương Mai

Tóm tắt
Bài viết này tập trung phân tích những tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đến lĩnh vực kế toán – kiểm toán. Đồng thời, bài viết nhấn mạnh các cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia TPP và AEC. Nhóm tác giả tổng kết sự chuẩn bị của Việt Nam trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp cho các bên có liên quan như Bộ Tài chính, các Hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán, các cơ sở đào tạo để có thể vượt qua các trở ngại, khó khăn, nắm bắt thành công các cơ hội to lớn mà TPP và AEC mang đến, nhằm phát triển ngành nghề kế toán – kiểm toán Việt Nam xứng tầm khu vực và thế giới.
Từ khóa: cơ hội, thách thức, ngành kế toán - kiểm toán, TPP, AEC.
Mã số: 247. Ngày nhận bài: 01/04/2016. Ngày hoàn thành biên tập:06/04/2016. Ngày duyệt đăng: 06/04/2016.
Abstract
This paper analyses the impact of Trans - Pacific Partnership Agreement (TPP) and ASEAN Economic Community (AEC) on Accounting and Auditing sector, focusing on the opportunities and challenges when Vietnam participates in TPP and AEC. Meanwhile, the preparation of Vietnam is summarized and some solutions are proposed to related parties, including the Ministry of Finance, professional bodies, accounting and auditing firms, educational institutions to overcome these challenges and grasp the opportunities brought by TPP and AEC in order to improve Vietnam’s accounting and auditing sector to international standards.
Key words: opportunities, challenges, accounting and auditing sector, TPP, AEC.
Paper No.247. Date of receipt: 01/04/2016. Date of revision: 06/04/2016. Date of approval: 06/04/2016.