Sidebar

05
CN, 12

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 141

Nguyễn Thị Thuận

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Hà Nội, Việt Nam

Ngày nhận: 28/03/2021; Ngày hoàn thành biên tập: 30/09/2021; Ngày duyệt đăng: 12/10/2021

Tóm tắt: Dựa trên dữ liệu hàng tháng từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 12 năm 2019, sử dụng Mô hình tự động hồi quy vectơ cấu trúc (SVAR), nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích mối quan hệ của chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng ngầm và giá nhà ở thương mại tại Trung Quốc. Kết quả cho thấy việc thắt chặt chính sách tiền tệ có thể kiềm chế đà tăng mạnh của giá nhà, nhưng do hoạt động ngân hàng ngầm không bị hạn chế bởi các chính sách tài chính truyền thống nên nó đã trở thành một kênh tài trợ khác cho các công ty bất động sản (BĐS), thúc đẩy giá nhà ở một mức độ nhất định, làm suy yếu đồng tiền và giảm hiệu lực của chính sách tiền tệ; mặt khác sự thay đổi của chính sách tiền tệ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô của hệ thống ngân hàng ngầm. Ngoài ra, bài viết đưa ra các đề xuất liên quan nhằm ổn định giá nhà ở thương mại, tăng cường hiệu lực của chính sách tiền tệ và tiêu chuẩn hóa sự phát triển của hoạt động ngân hàng ngầm tại Trung Quốc.

Từ khóa: Ngân hàng ngầm, Chính sách tiền tệ, Giá nhà ở thương mại, Trung Quốc

 

THE RELATION BETWEEN MONETARY POLICY, SHADOW BANKING AND COMMERCIAL HOUSING PRICE IN CHINA

Abstract: Based on monthly data from January 2012 to December 2019, using the Structural Vector Auto Regression (SVAR) model, the paper analyzes the relation between monetary policy, shadow banking and commercial housing prices in China. The results suggest that tightening monetary policy may curb the sharp rise in commercial housing prices, while shadow banking is not constrained by traditional financial policies and, therefore, has become another funding channel for real estate companies, promoting housing prices to a certain extent, weakening the currency and reducing the effectiveness of monetary policy. On the other hand, changes in monetary policy directly affect the size of the shadow banking system. In addition, the article offers related proposals to stabilize commercial housing prices, enhance the effectiveness of monetary policy and standardize the development of China’s shadow banking system.

Keywords: Shadow Banking, Monetary Policy, Commercial Housing Prices, China

Đọc bản PDF full tại MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ, HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG NGẦM VÀ GIÁ NHÀ Ở THƯƠNG MẠI TẠI TRUNG QUỐC