Sidebar

05
CN, 12

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 141

Đào Thị Minh Hậu

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Vân Hà

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

 

Ngày nhận: 09/08/2021; Ngày hoàn thành biên tập: 12/10/2021; Ngày duyệt đăng: 20/10/2021

Tóm tắt: Các nước trên thế giới đang hướng tới một xã hội không dùng tiền mặt và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Tại Việt Nam, việc phát triển dịch vụ thanh toán di động (TTDĐ) góp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đang có nhiều tiềm năng, tuy nhiên, thực trạng sử dụng tiền mặt vẫn còn khá phổ biến trong các giao dịch. Nghiên cứu được thực hiện với mục đích xác định các nhân tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ TTDĐ của các cá nhân dựa trên phân tích lợi ích - chi phí và ảnh hưởng xã hội. Nghiên cứu áp dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM để phân tích 201 mẫu quan sát thu thập được thông qua khảo sát. Kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng giá trị cảm nhận, chuẩn mực xã hội và hình ảnh xã hội có tác động tích cực tới ý định sử dụng dịch vụ TTDĐ. Cụ thể, giá trị cảm nhận chịu ảnh hưởng bởi lợi ích cảm nhận (lợi thế tương đối), chi phí cảm nhận (chi phí phải trả) và hình ảnh xã hội. Ngoài ra, chuẩn mực xã hội cũng tác động tích cực đến hình ảnh xã hội. Dựa trên kết quả kết quả này, nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị dành cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán di động tại Việt Nam.

Từ khóa: Dịch vụ thanh toán di động, Ý định sử dụng, Phân tích lợi ích - chi phí, Ảnh hưởng xã hội, SEM

 

INVESTIGATING THE DETERMINANTS OF INTENTION TO USE MOBILE PAYMENT SERVICES BASED ON

COST - BENEFIT ANALYSIS AND SOCIAL INFLUENCES

 

Abstract: Many countries in the world are moving towards a cashless society, and Vietnam is no exception. Mobile payment services have enormous potential to develop in Vietnam - a market with young customers accounting for almost half of the country’s population. However, cash payment is still prevalent in this country. In order to identify determinants of individual intention to use mobile payment services, this study is conducted from the perspectives of cost-benefit analysis and social influences. Adopting structural equation modeling (SEM)    to analyze a sample of 201 observations, this study finds that perceived value, social norms, and social self-image positively affect users’ intention to use mobile payment services. Particularly, perceived benefit (relative advantage), perceived cost (perceived fees) and social self-image are three important determinants of perceived value. Moreover, social norms are found to exert positive influence on social self-image. Based on these results, the research proposes some practical solutions for mobile payment service providers in Vietnam.

Keywords: Mobile Payment Services, Intention to Use, Cost - Benefit Analysis, Social Influences, SEM

Đọc bản PDF full tại NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN DI ĐỘNG DỰA TRÊN PHÂN TÍCH LỢI ÍCH - CHI PHÍ VÀ ẢNH HƯỞNG XÃ HỘI