06
Thứ 5, 08

 

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ

BẢN NHẬN XÉT BÀI BÁO KHOA HỌC

 

Tên bài viết:

Mã số:

Người phản biện

Ngày gửi phản biện:

Ngày nhận kết quả phản biện:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NỘI DUNG NHẬN XÉT

  1. Sự phù hợp của chủ đề bài viết

 

  1. Kết cấu, hình thức và trình bày của bài viết (theo các qui định của Tạp chí)

 

  1. Cơ sở lý luận/khung lý thuyết và tổng quan nghiên cứu của bài viết

 

  1. Phương pháp nghiên cứu (thiết kế, dữ liệu, phương pháp phân tích…)

 

  1. Phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu

 

  1. Đóng góp về học thuật và thực tiễn của bài viết

 

  1. Phần tóm tắt bài viết (tiếng Việt, tiếng Anh) và từ khóa:

 

  1. Các điểm cần bổ sung, sửa chữa khác của bài viết:

 

 

 

 

 

 

 


 

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ

ĐÁNH GIÁ CỦA PHẢN BIỆN

 

Tên bài viết:

Mã số 

 

                                                                                   

 

Xuất sắc

Tốt

Khá

Trung Bình

Yếu

Đánh giá chung chất lượng bài viết

 

 

 

 

 

Sự phù hợp của chủ đề bài viết

 

 

 

 

 

Kết cấu bài viết

 

 

 

 

 

Cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu

 

 

 

 

 

Phương pháp nghiên cứu

 

 

 

 

 

Phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu

 

 

 

 

 

Đóng góp về học thuật của bài viết

 

 

 

 

 

Đóng góp thực tiễn của bài viết

 

 

 

 

 

Hình thức và trình bày

 

 

 

 

 

 

 

Đề xuất cho Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế (vui lòng điền vào ô thích hợp)

 

Bài viết được chấp nhận đăng, không cần phải chỉnh sửa, bổ sung

 

 

Bài viết cần phải chỉnh sửa, bổ sung ít và không phải gửi lại cho phản biện để xem xét lại.

 

Bài viết cần phải chỉnh sửa, bổ sung nhiều và cần phải gửi lại cho phản biện để xem xét lại.

 

Từ chối

 

 

 

Xin trân trọng cám ơn