06
Thứ 5, 08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________________

  QUY ĐỊNH

về tổ chức và hoạt động của Tạp chí Kinh tế Đối ngoại

(Ban hành kèm theo Quyết định số       561     /QĐ-ĐHNT ngày  5   tháng  4   năm 2017

của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương)

 Chương I

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1: Đối tượng và phạm vi áp dụng

 1. Quy định này áp dụng đối với các hoạt động của Tạp chí Kinh tế Đối ngoại.
 2. Đối tượng điều chỉnh của Tạp chí Kinh tế Đối ngoại: là các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và bạn đọc quan tâm.

 

Điều 2. Tên gọi của Tạp chí và trụ sở làm việc

 1. Tên tiếng Việt: Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
 2. Tên tiếng Anh: External Economics Review
 3. Trụ sở: Số 91 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
 4. Điện thoại: 04.3 2595168, máy lẻ 375
 5. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Điều 3. Tôn chỉ và mục đích hoạt động:

 1. Trao đổi, phổ biến tri thức khoa học về kinh tế và thương mại quốc tế trong và ngoài nước trên cơ sở phi lợi nhuận;
 2. Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà tổ chức về các vấn đề có liên quan kinh tế và thương mại quốc tế;
 3. Công bố, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học của cá nhân và tổ chức ở trong nước và ngoài nước; đăng tải các công trình nghiên cứu của giảng viên, cán bộ, sinh viên trong trường nhằm góp phần khuyến khích phát triển công tác nghiên cứu khoa học; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học phục vụ cho mục tiêu đào tạo, nghiên cứu giảng dạy của Trường;
 4. Góp phần thiết thực trong việc xây dựng hình ảnh và uy tín của Trường Đại học Ngoại thương trong lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục trong và ngoài nước.

 

Điều 4. Bài báo và tác giả

 1. Bài báo của các tác giả đăng trên Tạp chí Kinh tế Đối ngoại bao gồm:
 2. Bài tổng quan: là bài viết tổng hợp một cách đầy đủ nhất những hiểu biết về một vấn đề xuất phát từ việc phân tích toàn bộ mọi mặt các tư liệu và công trình nghiên cứu liên quan nhằm trình bày một lý thuyết và những nghiên cứu thử nghiệm lý thuyết này đã được thực hiện; trình bày một vấn đề và những giải pháp giải quyết vấn đề đã được các nghiên cứu đề xuất, thử nghiệm; tổng hợp những điểm chung giữa các nghiên cứu đã được thực hiện; nêu yêu cầu cho nghiên cứu tiếp theo.
 3. Bài báo khoa học: trình bày những kết quả nghiên cứu khoa học mới có chất lượng, hay đề xuất một phương pháp mới, ý tưởng mới, giải pháp mới phục vụ cho hoạt động của Bộ, ngành và đơn vị; trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài, công trình NCKH các cấp đã được nghiệm thu trong năm học (hoặc năm hành chính).
 4. Diễn đàn khoa học gồm các bài viết:

- Công bố những kết quả nghiên cứu nhưng chưa đủ để cấu thành bài hoàn chỉnh;

- Bài được tổng hợp từ các nguồn tư liệu thứ cấp về một chủ đề cụ thể.        

 1. Quyền lợi và trách nhiệm của tác giả bài báo

- Các tác giả chịu trách nhiệm trước Tạp chí về nội dung, chất lượng, tính hợp pháp và bản quyền của bài viết;

- Tuân thủ quy định về thể lệ đăng bài trên Tạp chí tại Điều 17 chương V Quy chế này;

- Tác giả không được gửi bản thảo bài viết đến tạp chí khác cho đến khi có quyết định xét duyệt cuối cùng của Ban Biên tập Tạp chí KTĐN;

-  Tác giả được quyền rút lại bản thảo hoặc bổ sung, điều chỉnh thông tin trong bản thảo trong vòng 3 ngày sau khi tòa soạn nhận được bản thảo;

- Tác giả không được cung cấp thông tin liên quan đến mình trong bài viết; không được tiếp xúc với phản biện trong quá trình tòa soạn xử lý bài;

- Tác giả có trách nhiệm rà soát, chỉnh sửa bài viết, làm rõ các nội dung theo yêu cầu của người phản biện và ban biên tập;

- Nghiêm cấm hành vi sao chép, sử dụng ý tưởng, kết quả hay câu văn của người khác bất hợp pháp. Phải trích dẫn rõ ràng, chi tiết những câu, đoạn văn được mượn từ bài viết, tài liệu của tác giả khác;

- Tác giả phải đảm bảo việc sử dụng các dữ liệu đã được sự đồng ý của các cá  nhân hay tổ chức sở hữu các dữ liệu này. Đối với các công trình nghiên cứu chưa được công bố mà được sử dụng trong bài viết, tác giả phải cung cấp cho Ban Biên tập Tạp chí văn bản đồng ý của cá nhân hay tổ chức là tác giả thực hiện công trình đó;

-  Việc thanh toán tiền nhuận bút theo quyết định của Nhà trường và Tạp chí.

 

Điều 5. Xuất bản và phát hành                

 1. Thể thức xuất bản:

            Ngôn ngữ thể hiện: tiếng Việt và tiếng Anh

Kỳ hạn xuất bản: 1 tháng 1 số

Khuôn khổ:  19cm x 26.5cm

Số lượng: 500 - 1000 bản/kỳ

Nơi in: Hà Nội

 1. Định kỳ xuất bản: Tạp chí xuất bản 12 số mỗi năm, 1 tháng ra 1 số. Mỗi số định kỳ đăng tải 12 - 15 bài báo, trong đó có 03 số bằng tiếng Anh.
 2. Các số đặc biệt phải được đăng ký trước được Tổng Biên tập thông qua và đưa vào kế hoạch xuất bản hàng năm. Số đặc biệt được xuất bản thay cho số định kỳ phát hành nếu được phê duyệt. Trong một số trường hợp, nếu hội nghị, hội thảo có nguồn kinh phí (thẩm định và xuất bản) thì có thể được xem xét xuất bản số đặc biệt riêng không tính trong kỳ xuất bản.
 3. Nộp lưu chiểu:

Nộp lưu chiểu tại Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ, Thư viện Quốc gia, Thư viện, Viện và các đơn vị trong Trường có nhu cầu; đăng tải tóm tắt các bài viết trên website Tạp chí.

 1. Nội dung và phạm vi phát hành:

- Tạp chí đăng tải, công bố các công trình nghiên cứu về khoa học tổ chức và lĩnh vực ngành kinh tế và thương mại quốc tế, công tác giáo dục đào tạo nguồn nhân lực cũng như  đăng tải các bài viết đóng góp ý kiến, kiến nghị nhằm xây dựng và phát triển toàn diện Trường Đại học Ngoại thương;

- Phạm vi phát hành trong cả nước.

 

Điều 6. Nguyên tắc hoạt động

 1. Tạp chí hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận, tuân thủ các quy định của Luật Báo chí, quy định của Hội Nhà báo Việt Nam và quy định của Trường Đại học Ngoại thương.
 2. Các cán bộ, viên chức, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên chịu trách nhiệm về kết quả công việc; chấp hành mọi quy định, sự phân công, điều động, bố trí công tác của Tạp chí và Nhà trường.

 

 

Chương II

 BIÊN CHẾ VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

 

Điều 7. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu của Tạp chí gồm:

- Tổng Biên tập

- Phó Tổng Biên tập

- Thư ký tòa soạn

- Hội đồng Biên tập

- Ban Biên tập

- Ban Trị sự - Tổng hợp

- Ban Phát hành - Quảng cáo.

 

Điều 8. Ban Biên tập

 1. Ban Biên tập Tạp chí gồm: Tổng Biên tập, 01 Phó Tổng Biên tập, 01 Trợ lý Tổng Biên tập, 03 Thư ký tòa soạn và các Biên tập viên.
 2. Nhiệm vụ của Ban Biên tập:

- Lập kế hoạch hoạt động, đề xuất nội dung và hình thức của các số Tạp chí;

- Chọn người đánh giá, phản biện bài viết phù hợp, sửa chữa lại các thuật ngữ chuyên ngành cho đúng theo quy định;

- Tổ chức biên tập, dự kiến các bài báo sẽ được đăng và trình Tổng Biên tập duyệt đăng;

- Xem xét, bổ sung và có ý kiến về nội dung của bài viết với tác giả;

- Quản lý website của Tạp chí;

- Ban biên tập định kỳ họp mỗi quý một lần trong năm.

 

Điều 9. Hội đồng biên tập

 1. Cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Biên tập:

Hội đồng biên tập gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là những nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, có học hàm, học vị Tiến sĩ trở lên, có uy tín trong và ngoài trường; được lựa chọn, mời tham gia và do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập.

Hội đồng Biên tập họp thường kỳ 2 lần trong năm do Chủ tịch Hội đồng triệu tập và họp bất thường (thành phần họp được triệu tập theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng).

 1. Nhiệm vụ của Hội đồng Biên tập:

- Tư vấn về các lĩnh vực khoa học chuyên ngành của Tạp chí;

- Xây dựng định hướng phát triển của Tạp chí theo đúng tôn chỉ và mục đích hoạt động;

- Tham gia biên tập và phản biện các bài báo đăng trên Tạp chí;

- Xây dựng và tổ chức mạng lưới cộng tác viên theo lĩnh vực khoa học;

- Tham gia các hoạt động hội thảo, tọa đàm khoa học do Tạp chí tổ chức.

 1. Chế độ, quyền lợi của Hội đồng Biên tập:

- Nhận báo biếu theo các số ra của Tạp chí;

- Hưởng thù lao biên tập, phản biện bài báo.

 

Điều 10. Tổng Biên tập

 1. Tổng Biên tập do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định hiện hành của Bộ Thông tin & Truyền thông và Bộ Giáo dục Đào tạo.
 2. Tổng Biên tập chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương và trước pháp luật về tổ chức và hoạt động của Tạp chí; thực hiện điều hành Tạp chí theo chế độ thủ trưởng.
 3. Tổng Biên tập chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý của Đảng và Nhà nước về nội dung các bài viết đăng trên Tạp chí.
 4. Tổng Biên tập là người duyệt cuối cùng các bản bông, ấn phẩm tạp chí trước khi in và quyết định nộp lưu chiểu, phát hành.
 5. Tổng Biên tập chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của Tạp chí và phân công công việc cho Phó Tổng Biên tập, cán bộ, viên chức, phóng viên, biên tập viên trong Tạp chí.

 

 

 

Điều 11. Phó Tổng biên tập

 1. Phó Tổng Biên tập là người giúp việc cho Tổng Biên tập, có nghiệp vụ báo chí, được Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật và theo chức năng, nhiệm vụ của Trường.
 2. Giúp Tổng Biên tập điều hành, quyết định các công việc được Tổng Biên tập phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập về các quyết định của mình.
 3. Ký thay Tổng Biên tập các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và các văn bản theo sự ủy nhiệm của Tổng Biên tập.
 4. Nghiên cứu, đề xuất nội dung xuất bản, cải tiến nghiệp vụ báo chí nhằm nâng cao chất lượng tạp chí; tổ chức, chỉ đạo thực hiện những đợt tuyên truyền xuất bản theo sự phân công của Tổng Biên tập.

 

Điều 12. Thư ký tòa soạn

Thư ký tòa soạn là người được Tổng Biên tập giao nhiệm vụ thực hiện chức năng quản lý nghiệp vụ của Tạp chí.

 1. Xây dựng kế hoạch xuất bản, nội dung của từng số Tạp chí và định hướng nội dung của số Tạp chí tiếp theo.
 2. Tiếp nhận bài, ảnh và tổ chức biên tập; sắp xếp nội dung và yêu cầu của từng trang theo mục lục Tạp chí đã dự kiến; xử lý những trường hợp đột xuất về nội dung và kỹ thuật.
 3. Trình Tổng Biên tập duyệt bản thảo trong mỗi số Tạp chí.
 4. Giúp Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập xây dựng các chính sách và thủ tục của Tạp chí.

 

Điều 13. Biên tập viên

Các biên tập viên là thành viên trong Ban Biên tập do Tổng Biên tập đề xuất.

 1. Biên tập viên chuyên mục: quản lý việc phản biện, trao đổi và theo dõi quá trình sửa chữa của tác giả và biên tập của các bài gửi đăng. Biên tập viên chuyên mục dựa trên các ý kiến của phản biện và đánh giá của mình để trao đổi với tác giả. Biên tập viên này chịu trách nhiệm về nội dung bài thuộc lĩnh vực mình phụ trách.
 2. Biên tập viên bản thảo, biên tập viên trình bày: là người chế bản và soát lỗi các bài viết được chấp nhận đăng trên Tạp chí, chịu trách nhiệm về thể thức trình bày của các bài viết. Biên tập viên bản thảo sửa các bài nộp làm cho các bài viết mạch lạc và chuẩn về ngữ pháp, đảm bảo bài viết đã đầy đủ và tuân thủ các qui định chuẩn về thư mục, văn bản để chuyển thành các bản bông sạch dùng cho việc xuất bản Tạp chí.

 

Điều 14. Ban Trị sự - Tổng hợp

Ban Trị sự - Tổng hợp là đơn vị thực hiện các công tác về lĩnh vực hành chính, xuất bản, lưu trữ tư liệu và các nhiệm vụ khác do Tổng Biên tập giao, làm nhiệm vụ cầu nối giữa Tạp chí với cơ quan cấp trên và các đơn vị bên ngoài. Ban Trị sự - Tổng hợp có trách nhiệm:

 1. Lập kế hoạch công việc, theo dõi việc thực hiện cho đúng tiến độ.
 2. Thực hiện các công tác hành chính của Tạp chí.
 3. Lập dự toán kinh phí hoạt động, theo dõi, báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Trường.
 4. Tiếp nhận bản thảo từ tác giả và chuyển tới thư ký tòa soạn.
 5. Tổ chức thực hiện công tác xuất bản, tham gia trình bày maket, đánh máy bản thảo theo kế hoạch.
 6. Quản lý tư liệu (bài viết, ảnh ... ) và lưu trữ thông tin của Tạp chí.
 7. Tổ chức lưu trữ Tạp chí theo quy định.
 8. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ cho công tác xuất bản của Tạp chí.

 

Điều 15. Ban Phát hành - Quảng cáo

 1. Xây dựng kế hoạch phát hành Tạp chí; tổ chức việc phát hành, nộp lưu chiểu Tạp chí trong và ngoài Trường theo quy định.
 2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch mời các đơn vị, doanh nghiệp tham gia quảng cáo trên Tạp chí; tiếp nhận, tổng hợp các yêu cầu quảng cáo trình Tổng Biên tập phê duyệt.
 3. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, sự kiện truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động của Trường Đại học Ngoại thương.

 

 

 

Chương III

XÉT DUYỆT VÀ ĐĂNG BÀI TRÊN TẠP CHÍ

 

Điều 16. Điều kiện đăng bài trên Tạp chí

 1. Bài gửi đăng phải có nội dung khoa học và chưa được công bố trên bất kỳ Tạp chí nào hoặc các dạng xuất bản phẩm khác;
 2. Bài gửi đăng có nội dung thuộc lĩnh vực đúng với tiêu chí của Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, có liên quan đến các lĩnh vực của Trường Đại học Ngoại thương. Trường hợp bài viết có nội dung khác thì phải được xem xét và được Tổng Biên tập quyết định duyệt đăng;
 3. Bài gửi đăng phải là kết quả từ công trình nghiên cứu khoa học đã được đánh giá, nghiệm thu;
 4. Bài viết chỉ được đăng khi đã được tác giả chỉnh sửa theo góp ý của người phản biện và Hội đồng Biên tập;
 5. Kết quả nghiên cứu của luận văn, luận án được bảo vệ thành công;
 6. Bài tổng quan, bài thông tin, trao đổi được Ban Biên tập và Tổng Biên tập chấp thuận.

 

Điều 17. Các bước xét duyệt

 1. Ban Trị sự - Tổng hợp nhận bài viết từ tác giả và chuyển cho thư ký tòa soạn để rà soát các yêu cầu về nội dung và hình thức, sau đó thông báo cho tác giả biết về tình trạng bài viết trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được bài gửi đăng. Nếu đạt yêu cầu, bài báo sẽ được chuyển tới các biên tập viên chuyên mục.
 2. Biên tập viên chuyên mục liên hệ mời phản biện bài viết sau khi nhận bài.
 3. Sau khi nhận được ý kiến đánh giá của phản biện, biên tập viên chuyên mục đánh giá bài báo và phản hồi tới các tác giả về chất lượng bài viết. Những bài báo chất lượng kém sẽ bị từ chối. Những bài báo tốt sẽ được thông báo chấp nhận mà không cần sửa chữa. Những bài báo có chất lượng khá và trung bình, sẽ được ấn định thời hạn sửa chữa trong vòng từ 2 - 10 ngày, tùy theo mức độ yêu cầu.
 4. Biên tập viên chuyên mục tiếp tục mời phản biện thẩm định lần 2 đối với những bài báo được đánh giá loại trung bình và có nhiều sai sót về nội dung hoặc chưa có sự thống nhất giữa tác giả và phản biện (sau khi tác giả sửa và gửi lại). Thời hạn phản biện từ 5 - 10 ngày.
 5. Các tác giả hoàn chỉnh bài báo sau các lần thẩm định, đối với các bài viết được chấp nhận đăng và hiệu đính lần cuối. Hạn định thời gian từ 5 - 10 ngày.
 6. Thư ký tòa soạn tổng hợp và Tổng biên tập duyệt các bài báo đã được hoàn thiện. Thời gian để thực hiện các công việc này từ 10 - 15 ngày.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 7. Biên tập bản thảo, chế bản, đọc soát lỗi trong thời gian 10 ngày.
 8. In ấn, nộp lưu chiểu và phát hành Tạp chí.
 9. Đưa tóm tắt bài báo lên website Trường trong vòng 10 ngày.

 

Chương IV

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ

 

 

Điều 18. Nguồn kinh phí và các khoản thu

Hàng năm, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại xây dựng kế hoạch ngân sách trình Hiệu trưởng phê duyệt. Nguồn kinh phí hoạt động của Tạp chí được xét cấp từ nguồn ngân sách của Nhà trường và một số nguồn thu:

 1. Thu phát hành Tạp chí nộp cho Trường.
 2. Thu từ quảng cáo và các ấn phẩm có liên quan khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Tạp chí thì nộp 10% tổng doanh thu cho Trường, phần còn lại Tạp chí sử dụng để thực hiện hợp đồng.

 

Điều 19. Các khoản chi

 1. Chi quản lý hành chính: vật tư văn phòng, thông tin liên lạc, công tác phí, hội nghị theo qui định chi tiêu nội bộ của Trường.
 2. Chi in ấn, làm maket, chế bản tạp chí căn cứ vào số lượng thực tế mỗi kỳ và hợp đồng in ấn với cơ sở in.
 3. Chi nhuận bút

- Mức chi nhuận bút của tác giả bài báo đăng trên Tạp chí được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường;

- Đối với một số bài viết theo đơn đặt hàng, căn cứ vào thể loại, chất lượng của bài viết, hệ số nhuận bút áp dụng theo khung nhuận bút theo Nghị định 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

 1. Chi thù lao biên tập, phản biện và các nghiệp vụ liên quan đến các công tác báo được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.
 2. Chi phí phát hành: Căn cứ vào hợp đồng với cơ quan phát hành và theo chế độ quy định của Nhà nước. Ngoài ra, để khuyến khích tăng chỉ số phát hành Tổng Biên tập có quy định riêng.
 3. Chi phí mua sắm tài sản, máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động báo chí theo quy định của Trường.
 4. Chi đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, Biên tập viên Tạp chí theo quy định của Trường.
 5. Chi khác: chi hội nghị, hội thảo; chi nhân ngày Báo chí Việt Nam, hoạt động của Hội đồng Biên tập hoặc hợp đồng với cộng tác viên. Tạp chí lập dự trù kinh phí trình Hiệu trưởng.

 

 

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

 

Điều 20. Khen thưởng

 1. Các phản biện, các cộng tác viên có nhiều đóng góp cho phát triển của Tạp chí Kinh tế Đối ngoại được khen thưởng theo chế độ khen thưởng của Trường.
 2. Các tác giả có nhiều bài viết có chất lượng, được quan tâm nhiều nhất trên Tạp chí được biếu tặng tạp chí thường xuyên.

 

Điều 21. Xử lý vi phạm

 1. Tác giả vi phạm bản quyền và những cam kết với Tạp chí không được gửi bài trên Tạp chí trong thời gian 3 năm, và chịu trách nhiệm xử lý theo quy định hiện hành của Luật Báo chí và Luật Xuất bản.
 2. Thành viên trong Tạp chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

Điều 22. Điều khoản thi hành

 1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 2. Trong quá trình thực hiện, Quy định có thể được sửa đổi, bổ sung. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương xem xét và quyết định dựa trên đề xuất của Tổng Biên tập.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

PGS,TS Bùi Anh Tuấn