Hành vi quản trị lợi nhuận và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Đỗ Quyên, Trần Quốc Hoàng

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Đỗ Quyên
  • Trần Quốc Hoàng

Abstract

Tóm tắt

Nghiên cứu tập trung vào 628 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên hai sàn HNX và HOSE từ 2010-2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có xu hướng điều chỉnh lợi nhuận giảm thay vì điều chỉnh lợi nhuận tăng trong giai đoạn 2010-2015. Điều này cho thấy các doanh nghiệp có thể có các giao dịch ngầm hoặc tìm kiếm ưu đãi về thuế hoặc trì hoãn một phần lợi nhuận năm nay để chuyển sang năm sau. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có tác động cùng chiều đến hành vi quản trị lợi nhuận. Các doanh nghiệp có hiệu quả hoạt động tăng so với năm trước thì có khả năng doanh nghiệp đó đã thực hiện hành vi quản trị lợi nhuận.

Abstract

Our study focuses on 628 non-financial listed firms on HNX and HOSE exchanges from 2010 to 2015. Our finding shows that listed firms on Vietnam stock exchanges tend to adjust their earnings downward instead of upward during 2010-2015. This result suggests that firms may have underground deals, seek for tax benefits or defer parts of their earnings this year to shift them till the following year. Our findings also document that firm performance has positive partial impact on earnings management. Put differently, firms that have higher performance this year tend to manage their earnings.

Từ khóa: Quản trị lợi nhuận, hiệu quả hoạt động

Key words: Earnings management, firm performance.

Published
2018-05-17