NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN ĐỒ GỖ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRONG VIỆC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG

Nguyễn Thị Thu Hằng

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thu Hằng

Abstract

Tóm tắt

Thực hiện trách nhiệm xã hội giúp cho doanh nghiệp phát triển hình ảnh và nâng cao giá trị thương hiệu của doanh nghiệp và phát triển bền vững. Ngành chế biến gỗ của Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ với môi trường tự nhiên, đòi hỏi việc các doanh nghiệp trong lĩnh vực này cần nâng cao trách nhiệm xã hội của mình. Bài viết làm rõ các vấn đề trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp chế biến gỗ trong việc mở rộng thị trường dưới các góc độ sản phẩm cung ứng thị trường, đơn vị cung ứng và phân phối, thông tin, nguồn cung cấp và khách hàng.

Từ khóa: Trách nhiệm xã hội (CSR), phát triển bền vững, đồ gỗ mỹ nghệ, thị trường.

Abstract: Doing social responsibility help enterprise to develop its image and to enhance brand value in order to sustainable development. Wooden processing in Vietnam has a very close relationship with natural environment that requires all entities in this field improving their social responsibility. The article makes clearly the social responsibility of wooden handcraft enterprises in expanding market under different aspects like: products, suppliers, distribution channel and information and clients.

Key words: Corporate Social Responsibility, Sustainable Development, Fine art wooden product, market.

Published
2018-05-17