NGƯỜI THỨ BA TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Nguyễn Thị Quỳnh Yến - Ngô Quốc Chiến

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thị Quỳnh Yến
  • Ngô Quốc Chiến

Abstract

Tóm tắt: Bài viết khảo sát các quy định của BLDS 2015 liên quan đến người thứ ba và tập trung phân tích hai chế định quan trọng nhất liên quan đến người thứ ba, đó là “bảo vệ người thứ ba ngay tình” và “hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba”.

Từ khóa: bảo vệ người thứ ba ngay tình, hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba, người thứ ba, người thứ ba ngay tình.

Abstract: This paper examines some provisions of the 2015 Civil Code related to a third party and focuses on analyzing the two most important rules related tothird parties, which is "Protecting bona fide third parties" and " Contracts for the benefit of a third party ".

Keywords: protecting third parties in good faith,  contract for benefit of a third party, third party, third party in good faith.

Published
2018-05-17