NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM NĂM 2015

Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

Abstract

Tóm tắt

Chế định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam được quy định tại Chương XX trong Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 và vẫn được chia thành 3 mục, gồm: Quy định chung, Xác định thiệt hại và Bồi thường thiệt hại trong một số trường hợp cụ thể. Như vậy có thể thấy, ở cả hai đạo luật, các quy định về Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đều được kết cấu thành 2 nhóm đó là những quy định chung và những quy định cụ thể. Trong nội dung bài viết này, tác giả sẽ tập trung trình bày những điểm mới quan trọng về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của BLDS 2015 so với BLDS 2005 đối với nhóm các quy định chung về vấn đề này.

Từ khóa: trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, thiệt hại vật chất, thiệt hại tinh thần, hành vi gây thiệt hại

Abstract

Vietnamese tort law are stipulated in Chapter XX of the 2015 Civil Code which include 03 sections, namely: General provisions, Determination of damage and Compensation for damage in a number of specific cases. As it turns out, the structure of provisions remains the same under both the old Civil Code of 2005 and the new Civil Code of 2015 where it is divided into two groups of general and specific provisions. Within the limit of this article, the author focuses on analyzing important changes with regard to tort law under the 2015 Civil Code compared to the 2005 Civil Code.

Keywords: tort law, material damage, mental damage, damage-causing behavior

Published
2018-05-17