PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG Á VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Bùi Ngọc Dũng - Lê Tuấn Anh

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Bùi Ngọc Dũng
  • Lê Tuấn Anh

Abstract

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG Á VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Published
2018-06-21