Giảng viên lý luận Mac – Lê Nin làm gì để thực hiện Nghị quyết BCHTW khoá IX về nhiệm vụ chủ yếu của công tác lý tưởng, lý luận trong tình hình mới

Ths. Đặng Việt Thường

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Ths Đặng Việt Thường

Abstract

Giảng viên lý luận Mac – Lê Nin làm gì để thực hiện Nghị quyết BCHTW khoá IX về nhiệm vụ chủ yếu của công tác lý tưởng, lý luận trong tình hình mới       

Published
2018-06-20