Hệ thống giáo dục đại học anh - Những điểm nổi bật và thành tựu

Lê Thị Ngọc Lan

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Lê Thị Ngọc Lan

Abstract

Tóm tắt
Bài viết giới thiệu hệ thống giáo dục đại học Anh với những nét chính như lịch sử hình thành, những điểm nổi bật, quyền hạn cấp bằng, danh hiệu đại học và đảm bảo chất lượng của hệ thống đại học Anh. Ngoài ra, bài viết cũng đặc biệt chú trọng giới thiệu về mô hình quản trị đại học của Anh, để trên cơ sở đó đánh giá những kết quả và thành tựu đạt được của hệ thống giáo dục này.
Từ khóa: giáo dục đại học, quản trị đại học, nước Anh.

Published
2018-06-14