Các website ugc và các vấn đề liên quan đến quyền tác giả

Phạm Thị Mai Khanh

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Phạm Thị Mai Khanh

Abstract

Tóm tắt
Tiến bộ công nghệ đã làm xuất hiện nhiều mô hình chia sẻ nội dung và kinh doanh thương mại điện tử đầy tiềm năng, trong đó có các website với nội dung do người sử dụng tạo ra (website UGC). Sự xuất hiện của các mô hình này với các phương thức mới để khai thác nội dung đặt ra nhiều vấn đề liên quan tới quyền tác giả. Tuy nhiên, không phải lúc nào người sử dụng và chủ sở hữu website UGC cũng nhận thức rõ các vấn đề pháp lý mà mình có khả năng đối mặt. Để tăng cường nhận thức của các bên liên quan, góp phần hạn chế xâm phạm và khai thác hiệu quả hơn quyền tác giả qua mô hình website UGC, bài viết sẽ làm rõ vấn đề trách nhiệm đối với xâm phạm quyền tác giả cũng như chuyển giao quyền tác giả từ góc độ người sử dụng và chủ sở hữu website UGC.
Từ khóa: website UGC, trách nhiệm đối với xâm phạm quyền tác giả, chuyển giao quyền tác giả

Published
2018-06-14