Giải pháp phát triển dịch vụ logistic bên thứ 3 ở việt nam

Bùi Duy Linh

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Bùi Duy Linh

Abstract

Tóm tắt
Bài viết nhằm mục đích nghiên cứu giải pháp phát triển lĩnh vực dịch vụ 3PL cũng như dịch vụ logistics nói chung. Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu tổng hợp, hệ thống hóa, phân tích và so sánh đối chiếu để đưa ra kiến nghị phát triển dịch vụ 3PL cho các doanh nghiệp Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu của bài viết là lĩnh vực dịch vụ 3PL và logistics tại Việt Nam trong những năm gần đây. Tác giả nhận thấy để phát triển dịch vụ 3PL
và logistics nói chung, cần (i) xem xét việc liên kết hoặc hợp nhất các công ty cùng ngành với các công ty khác hoạt động trong chuỗi giá trị và (ii) chú trọng phát triển nguồn nhân lực cũng như hoạt động nghiên cứu phát triển của logistics tại Việt Nam.
Từ khóa: 3PL, logistic

Published
2018-06-14