Một số điều khoản độc quyền trong hợp đồng nhượng quyền thương Mại so sánh pháp luật Việt naM, pháp Và liên Minh châu âu

Ngô Quốc Chiến

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Ngô Quốc Chiến

Abstract

Tóm tắt
Nhượng quyền thương mại (NQTM) là một hình thức kinh doanh trong đó bên nhượng quyền trao cho bên nhận quyền quyền khai thác nhãn hiệu và bí quyết kinh doanh. Bên nhận quyền, là các thương nhân độc lập, có nghĩa vụ khai thác mô hình kinh doanh theo đúng các quy định và quy trình do bên nhượng quyền đặt ra. Mục đích của NQTM là nhân rộng mô hình kinh doanh đã được bên nhượng quyền thực hiện thành công trên một phạm
vi địa lý nhất định. Vì vậy việc tạo ra và duy trì tính độc đáo và đồng nhất của mô hình kinh doanh đóng vai trò then chốt. Để đạt được mục đích này, bên nhượng quyền thường đưa vào hợp đồng các điều khoản độc quyền về lãnh thổ, độc quyền cung cấp sản phẩm, và trong một số trường hợp còn ấn định giá bán lại sản phẩm. Nếu như các thỏa thuận có bản chất hạn chế cạnh tranh này là cần thiết để duy trì sự ổn định của hệ thống, bảo vệ
bí quyết kinh doanh, uy tín của thương hiệu, thì mặt khác chúng có thể ảnh hưởng tới lợi ích của bên nhận quyền, người tiêu dùng và các doanh nghiệp khác trên thị trường sản phẩm liên quan. Vậy phải điều hòa như thế nào lợi ích riêng của các bên trong hợp đồng và lợi ích chung của thị trường? Tác giả sẽ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này thông qua việc so sánh pháp luật Việt Nam với pháp luật Pháp và pháp luật của Liên minh châu Âu. Tác giả sẽ tập trung so sánh các quy định pháp luật và thực tiễn xét xử liên quan đến các thỏa thuận độc quyền lãnh thổ (I), thỏa thuận độc quyền phân phối sản phẩm (II) và thỏa thuận ấn định giá bán lại (III).
Từ khóa: độc quyền lãnh thổ, độc quyền cung cấp sản phẩm, điều hòa lợi ích.

Published
2018-06-14