NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGHỀ CỦA THẾ HỆ THỨ HAI TRONG CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT Ở CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP LÀNG NGHỀ

Vũ Hoàng Nam

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Vũ Hoàng Nam

Abstract

Tóm tắt
Nghiên cứu này phân tích các yếu tố tác động tới quyết định lựa chọn nghề và trình độ học vấn của thế hệ thứ hai trong các cụm công nghiệp làng nghề ở Việt Nam dựa trên những thông tin thu được qua khảo sát 310 cơ sở sản xuất tại hai cụm công nghiệp làng nghề ở miền Bắc. Thông qua các mô hình nghiên cứu định lượng, nghiên cứu đã chỉ ra một xu hướng chung trong các quyết định liên quan tới việc học tập và lựa chọn nghềcủa thế
hệ thứ hai trong các cụm công nghiệp làng nghề làhoặc nghỉ học sớm để kế thừa công việc kinh doanh của gia đình hoặc tiếp tục học cao hơn để làm việc ở các thành phố lớn thay vì kế thừa công việc kinh doanh của gia đình.Nghiên cứucũng cho thấy sự lựa chọn của thế hệ thứ hai không chỉ phụ thuộc vào các đặc điểm cá nhân của thế hệ thứ hai mà còn phụ thuộc vào trình độ học vấn của thế hệ thứ nhất.
Từ khóa: Cụm công nghiệp làng nghề,lựa chọn nghề, kế thừa công việc kinh doanh của gia đình

Published
2018-06-14