HỆ THỐNG ĐÀO TẠO HỌC VIỆC TẠI CHÂU ÂU VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Bùi Liên Hà - Lê Thị Phương Dung

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Bùi Liên Hà
  • Lê Thị Phương Dung

Abstract

Tóm tắt
Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho quá trình xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Việc tạo ra một thị trường chung, nơi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và nhân lực sẽ được tự do luân chuyển giữa mười quốc gia thành viên sẽ dẫn đến những thay đổi lớn về kinh tế và xã hội. Các doanh nghiệp Việt Nam vì thế cũng đứng trước những cơ hội và thách thức lớn hơn trong một sân chơi lớn hơn. Điều này dẫn đến nhu cầu tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhanh nhạy với những biến động của thị trường. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục Việt Nam vẫn bị đánh giá là còn chưa đáp ứng được nhu cầu này của doanh nghiệp. Việc học hỏi và áp dụng một hệ thống đào tạo học việc (Appreticeship system) bên cạnh hệ thống đào tạo truyền thống có thể là một gợi ý tốt cho việc đổi mới hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam. Bài nghiên cứu này do đó đi sâu tìm hiểu các khái niệm cơ bản về đào tạo học việc (Apprenticeship) và mô hình thực tế tại châu Âu để từ đó rút ra một số đề xuất về việc phát triển hệ thống đào tạo chuyên nghiệp tại Việt Nam.
Từ khóa: Đào tạo học việc, đào tạo song song, Châu Âu, Việt Nam.

Published
2018-06-14