NHỮNG YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Ở VIỆT NAM

Ngô Quý Nhâm

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại

Abstract

Tóm tắt
Năng lực lãnh đạo (leadership competencies) đề cập đến những kiến thức, kỹ năng và hành vi của người đứng đầu doanh nghiệp mang tính quyết định đến hiệu quả lãnh đạo cũng như hiệu quả của của doanh nghiệp. Các nghiên cứu về năng lực lãnh đạo đã xuất hiện từ thập kỷ 50 của thế kỷ trước với kết quả là một danh múc các năng lực về kỹ năng lánh đạo. Các nghiên cứu về lãnh đạo bắt đầu được nghiên cứu trở lại từ những năm 2000 với những mô hình phức tạp hơn. Nghiên cứu này là  một nỗ lực nhằm xác định các năng lực lãnh đạo cần thiết đối với vị trí giám đốc điều hành trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam, làm cơ sở cho việc phát triển đội ngũ GĐĐH chuyên nghiệp ở Việt Nam.
Từ khóa: năng lực lãnh đạo, khung năng lực, giám đốc điều hành

Published
2018-06-13