SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ KIẾN TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO

Lê Thái Phong - Lê Thị Thu Thủy

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Lê Thái Phong
  • Lê Thị Thu Thuỷ

Abstract

Tóm tắt
Nghiên cứu này tìm hiểu các yếu tố tạo nên động lực làm việc của người lao động. Bằng phương pháp phân tích nhân tố được tiến hành thông qua điều tra xã hội học ở 155 người lao động làm việc trong một công ty bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam, thông qua 21 câu hỏi của bảng hỏi, nghiên cứu này đã chỉ ra rằng động lực làm việc của người lao động là một tổ hợp của bốn yếu tố, bao gồm tính chất của công việc, tiền lương và phúc lợi, đào tạo phát triển và thăng tiến, và quan hệ công việc. Nghiên cứu này khẳng định các kết luận của các nghiên cứu trước đó.
Từ khóa: động lực làm việc, phân tích nhân tố, tính chất công việc, tiền lương và phúc lợi, đào tạo, phát triển và thăng tiến, quan hệ công việc

Published
2018-06-13