XÂY DỰNG CẤU TRÚC THƯƠNG HIỆU CHO CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH TRỰC TUYẾN CỦA VIỆT NAM

Nguyễn Hồng Quân*

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Hồng Quân

Abstract

Tóm tắt
Thương hiệu là tài sản vô giá của doanh nghiệp. Trong kỷ nguyên số, vai trò của thương hiệu lại càng trở nên quan trọng và cần được các doanh nghiệp quan tâm xây dựng. Xây dựng thương hiệu trên môi trường trực tuyến có nhiều điểm mới và khác biệt với môi trường truyền thống mà cấu trúc thương hiệu được coi là thành phần cốt lõi của thương hiệu. Chính vì vậy, để đem lại sự thành công, doanh nghiệp cần phải xây dựng một cấu trúc thương hiệu bao gồm cả cấu trúc nền tảng và cấu trúc hiển thị đồng bộ và khoa học. Bài viết này tổng hợp và đề xuất mô hình cấu trúc thương hiệu cho các doanh nghiệp hoạt động trên môi trường trực tuyến, đánh giá tình hình xây dựng các yếu tố của thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến của Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp giúp các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thành công thương hiệu trên môi trường trực tuyến.
Từ khóa: thương hiệu trực tuyến, kinh doanh trực tuyến, cấu trúc thương hiệu trực tuyến,
cấu trúc hiển thị, cấu trúc nền tảng

Published
2018-06-13