HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRONG NGÀNH CƠ KHÍ VIỆT NAM HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nguyễn Thu Thủy - Nguyễn Thị Sâm

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thu Thuỷ
  • Nguyễn Thị Sâm

Abstract

Tóm tắt
Theo định hướng Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 của Chính phủ, mục tiêu đến năm 2010 ngành cơ khí đáp ứng 45-50% nhu cầu sản phẩm cơ khí của cả nước, trong đó xuất khẩu đạt 30% giá trị sản lượng. Nhưng hiện nay, ngành cơ khí mới chỉ đáp ứng được 20-25% nhu cầu sản phẩm cơ khí trong nước. Với trọng tâm phát triển ngành cơ khí không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn có giá trị xuất khẩu cao, việc chú trọng phát triển các doanh nghiệp tư nhân trong ngành cơ khí là vấn đề cần thiết và có ý nghĩa quan trọng. Khu vực kinh tế tư nhân đang không chỉ gia tăng về mặt số lượng doanh nghiệp, tăng về quy mô mà còn tăng về giá trị đóng góp đối với ngành cơ khí nói riêng, với nền kinh tế nói chung. Việc khuyến khích phát triển doanh nghiệp tư nhân trong ngành cơ khí đang gặp phải những khó khăn không nhỏ như: nguồn vốn lưu động phục vụ cho sản xuất còn hạn chế, nguồn nhân lực và đặc biệt là nhân lực có trình độ cao còn thiếu, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân trong ngành còn hạn chế,...
Bài viết này tập trung đánh giá thực trạng của các doanh nghiệp tư nhân trong ngành cơ khí nhằm đề xuất phương hướng và chính sách hướng tới phát triển bền vững.
Từ khóa: Doanh nghiệp tư nhân, kinh tế tư nhân, ngành cơ khí.

Published
2018-06-13