THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ FDI VÀ BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ NỘI ĐỊA

Lê Thái Phong, Nguyễn Tuân, Nguyễn Thị Minh Huyền

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Lê Thái Phong
  • Nguyễn Tuân
  • Nguyễn Thị Minh Huyền

Abstract

Nội dung

Published
2018-05-17