TÍNH HIỆU QUẢ TRONG PHỐI HỢP CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHOẢN TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

Nguyễn Ngọc Thạch

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Ngọc Thạch

Abstract

Tóm tắt

Bài viết trình bày quan điếm của tác giả về tính hiệu quả trong phoi hợp chính sách tiền tệ (CSTT) và chính sách tài khóa (CSTK), trên cơ sở đó, phân tích và đánh giá những hạn chế trong phối hợp hai chính sách này trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới 2008 - 2009 tại Việt Nam, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp.

Từ khóa: hiệu quả phối hợp, CSTT, CSTK, hiệu quả của CSTT, hiệu quả của CSTK

Published
2018-06-13