TỈNH QUẢNG NINH ĐÓN LÀN SÓNG ĐẦU TƯ CỦA NHẬT BẢN: CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Nguyễn Ngọc Lan

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Ngọc Lan

Abstract

Tóm tắt

Làn sóng đầu tư mới của Nhật Bản vào Việt Nam bắt đầu từ năm 2010 đã đem lại cơ hội to lớn cho các địa phương của Việt Nam, trong đó có tỉnh Quảng Ninh.

Mặc dù Quảng Ninh là tỉnh có nhiều lợi thế trong việc thu hút vốn FDI nhưng vốn đầu tư FDI Nhật Bản vào Quảng Ninh còn chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Bài viết sẽ nghiên cứu những cơ hội, thách thức và những vấn đề đặt ra trong việc thu hút vốn đầu tư của Nhật Bản vào tỉnh Quảng Ninh.

Từ khóa: FDI Nhật Bản, làn sóng đầu tư, khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Author Biography

Nguyễn Ngọc Lan

Tóm tắt

Làn sóng đầu tư mới của Nhật Bản vào Việt Nam bắt đầu từ năm 2010 đã đem lại cơ hội to lớn cho các địa phương của Việt Nam, trong đó có tỉnh Quảng Ninh.

Mặc dù Quảng Ninh là tỉnh có nhiều lợi thế trong việc thu hút vốn FDI nhưng vốn đầu tư FDI Nhật Bản vào Quảng Ninh còn chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Bài viết sẽ nghiên cứu những cơ hội, thách thức và những vấn đề đặt ra trong việc thu hút vốn đầu tư của Nhật Bản vào tỉnh Quảng Ninh.

Từ khóa: FDI Nhật Bản, làn sóng đầu tư, khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Published
2018-06-13