THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VIỆT NAM - ASEAN VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH NHẬP SIÊU CỦA VIỆT NAM TỪ THỊ TRƯỜNG ASEAN

Nguyễn Quang Minh

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Quang Minh

Abstract

Tóm tắt:

Sau 20 năm hội nhập, kim ngạch thương mại Việt Nam – ASEAN đã đạt quy mô khá lớn, hiện nay ASEAN là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Việt Nam. Tuy nhiên, thương mại của Việt Nam với ASEAN không ổn định, xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực này đang có xu hướng suy giảm, hơn nữa Việt Nam luôn nhập siêu từ ASEAN với mức độ lớn. Bài viết tập trung phân tích tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam với thị trường ASEAN, nhập siêu của Việt Nam từ thị trường này giai đoạn 1996 - 2016, đề xuất một số giải pháp cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam với ASEAN.  

Từ khóa: ASEAN, xuất khẩu, nhập khẩu, nhập siêu.

Abstract:

After 20 years of integration, Vietnam and ASEAN trade value has been big. Now ASEAN is the fourth largest export market of Vietnam. However, Vietnam's trade with ASEAN is unstable, Vietnam's exports to ASEAN has been declined. And Vietnam has a large trade deficit with ASEAN. The paper focuses on analyzing the situation of Vietnam's export and import to ASEAN and Vietnam's trade deficit with ASEAN from 1996 to 2016. It also proposed some solutions to improve the trade balance of Vietnam with ASEAN.

Key words: ASEAN, Export, Import, Trade surplus

Published
2018-05-25