TÁC ĐỘNG CỦA XUNG ĐỘT CÔNG VIỆC – GIA ĐÌNH ĐẾN SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC: TRƯỜNG HỢP CÁC CÔNG TY KIẾN TRÚC TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

Phan Hoài Phương, Nguyễn Sang, Vũ Bá Thành, Phan Quế Minh

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Phan Hoài Phương
  • Nguyễn Sang
  • Vũ Bá Thành
  • Phan Quế Minh

Abstract

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa xung đột công việc – gia đình đến sự hài lòng trong công việc tại các công ty kiến trúc ở Tp.Hồ Chí Minh. Thông qua phân tích định lượng từ số liệu khảo sát đối với 187 nhân viên làm việc tại các công ty kiến trúc trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh để đánh giá thang đo và mô hình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy hai yếu tố là công việc can thiệp đến gia đình và gia đình can thiệp đến công việc đều có tác động tiêu cực đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên.

Từ khóa: Các công ty kiến trúc tại Tp.Hồ Chí Minh, Xung đột công việc – gia đình, Sự hài lòng trong công việc.

Abstract

The study was conducted to explore the relationship between work-family conflicts and job satisfaction at architectural firms in Ho Chi Minh City. Through a quantitative analysis of the survey data for 187 employees working at architectural firms in Ho Chi Minh City to measure the scale and model of research. Research results show that two factors that work interference with family and family interference with work have a negative impact on job satisfaction of employees.

Keywords: Architectural firms in Ho Chi Minh City, Job satisfaction, Work Family Conflict.

Published
2018-05-25