Phân tích năng suất yếu tố tổng hợp sử dụng chỉ số Färe-Primont – Nghiên cứu trường hợp Trung Quốc và gợi ý cho Việt Nam

Vũ Thị Oanh

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Vũ Thị Oanh

Abstract

Tóm tắt

Để khắc phục những hạn chế của chỉ số Malmquist, bài viết sử dụng chỉ số Färe-Primont dựa trên định nghĩa của năng suất các yếu tố tổng hợp. Trước hết, chỉ số Färe-Primont được phát triển với hàm khoảng cách được coi như là hàm cộng gộp; Thứ hai, kết hợp với các ý nghĩa kinh tế học của các khái niệm có liên quan về hiệu quả, phân tích chỉ số Färe-Primont thành tiến bộ kỹ thuật, thay đổi hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả quy mô và hiệu quả hỗn hợp khả dụng; Cuối cùng, bài viết sử dụng số liệu năng suất nhân tố tổng hợp của 29 tỉnh trong giai đoạn 15 năm (2001-2015) của Trung Quốc tiến hành phân tích thực chứng. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một vài gợi ý đối với Việt Nam.

Từ khóa: Năng suất nhân tố tổng hợp, hàm cộng gộp, chỉ số Färe-Primont

Abstract

To overcome the shortcomings of Malmquist index, Färe-Primont index was introduced on the basis of the total factor productivity definition.  The properties and decomposition of total factor productivity were also discussed. Firstly, Färe-Primont index was developed with distance function as the aggregate function, and it is proved that the index satisfies multiplicative completeness and transitivity. Then, with the economic connotations of related efficiencies, Färe-Primont index was decomposed into the product of technology progresstechnical efficiency change, scale efficiency change and residual mix efficiency change completely. Finally, the total factor productivities of 29 provinces in China from 2001 to 2015 were studied empirically by using Färe-Primont index. Based on the analysis, the paper proposes some recommendations for Vietnam.

Key words: total factor productivity, aggregate function, Färe-Primont Index

Published
2018-05-25