PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI HỌC VÀ VIỆC ÁP DỤNG VÀO DẠY NGOẠI NGỮ

Đinh Ngọc Lâm

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Đinh Ngọc Lâm

Abstract

Tóm tắt
Trong hoạt động giảng dạy ngoại ngữ, ngoài những yêu cầu về xác định nội dung, phương pháp,
phương tiện dạy học một cách chính xác, linh hoạt nhằm nâng cao hiệu quả thì việc xác định năng
lực của người học và khai thác các yếu tố liên quan đển phát triển năng lực người học cũng ngày
càng được chú trọng. Trong một tổ hợp các năng lực ảnh hưởng đến hiệu quả của người học, năng
lực giao tiếp luôn là một năng lực quan trọng cần được các nhà giáo học pháp cũng như giáo viên
giảng dạy ngoại ngữ quan tâm đặc biệt. Hiểu được bản chất của các năng lực cần cung cấp cho
người học, các nhà sư phạm có thể chủ động đưa ra các biện pháp phù hợp nhằm nâng cao chất
lượng của dạy và học ngoại ngữ.
Từ khóa: dạy ngoại ngữ, học ngoại ngữ, giao tiếp, năng lực, kỹ năng
Mã số: 191.071015. Ngày nhận bài: 07/10/2015. Ngày hoàn thành biên tập: 16/10/2015. Ngày duyệt đăng: 05/10/2015.
Summary
Today, in foreign language teaching, in order to improve effciency, not only the content, methods
and means of teaching are required for determining accurately and flexible, but also the learner’s
competence and all its factors related in order to developing this one are increasingly focused on.
In all composants of this competence, communicative competence is always considered the most
important facteur, in wich foreign language teachers have to interest specially. Once all elements of
this competence are holded, the teacher can proactively take appropriate measures to improve the
quality of teaching and learning languages.
Key words: foreign language teaching, language learning, communication, competence, skills.
Paper No.191.071015. Date of receipt: 07/10/2015. Date of revision: 16/10/2015. Date of approval: 05/10/2015.

Published
2018-05-19