GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Đoàn Văn Khái

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Đoàn Văn Khái

Abstract

Tóm tắt
Nâng cao chất lượng dạy và học nói chung, dạy và học các môn Lý luận chính trị ( LLCT) nói
riêng, là vấn đề thường trực, luôn được quan tâm và đã được luận bàn khá nhiều ở các khía cạnh
khác nhau. Nhân kỷ niệm 55 năm Đại học Ngoại thương, bài viết này lại tiếp tục bàn về việc nâng
cao chất lượng dạy và học các môn LLCT nhưng đặt trong điều kiện đào tạo theo tín chỉ và trên tinh
thần quán triệt quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học theo Nghị quyết 29-NQ/TƯ
của Hội nghị BCHTƯ Đảng lần thứ 8 khóa XI. Theo đó, trên cơ sở làm rõ đặc điểm các môn LLCT,
bài viết trình bày các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy và học các môn học này trong
điều kiện đào tạo theo tín chỉ và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học.
Từ khóa: nâng cao chất lượng, lý luận chính trị, giải pháp.
Mã số: 188.051015. Ngày nhận bài: 13/10/2015. Ngày hoàn thành biên tập: / /2015. Ngày duyệt đăng: 05/10/2015.
Summary
Improving the quality of teaching and learning in general, teaching and learning political
theories subjects in particular, is a regular issue, which has been in attention and discussed in
many aspects. On the occasion of 55th anniversary of Foreign Trade University, under creditsystem condition and based on the spirit of grasping thoroughly the content of Decision 29-NQ/
TƯ on fundamental and comprehensive renovation for graduate education, this paper continues
discussing about improving the quality of teaching and learning political theories subjects. By that
way, after clarifying the characteristics of political theories subjects, the paper suggests sulutions
to improve the quality of teaching and learning these subjects under the condition of credit system
and fundamental and comprehensive renovation for graduate education
Key words: quality improvement, political theories, solution
Paper No.188.051015. Date of receipt: 13/10/2015. Date of revision: / /2015. Date of approval: 05/10/2015.

Published
2018-05-19