MỘT SỐ ĐỀ XUẤT THIẾT LẬP HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Võ Sỹ Mạnh, Nguyễn Thế Anh

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Võ Sỹ Mạnh
  • Nguyễn Thế Anh

Abstract

Tóm tắt
Đảm bảo chất lượng là sựchú ý liên tục, có hệ thống, có cấu trúc đến chất lượng trong việc duy trì
và nâng cao chất lượng.Hệ thống đảm bảo chất lượng bao gồm 02 yếu tố: Đảm bảo chất lượng bên
trong và đảm bảo chất lượng bên ngoài.Đảm bảo chất lượng bên ngoài đề cập đến hệ thống đảm bảo
chất lượng được vận hành bởi các tổ chức ở bên ngoài các cơ sở giáo dục (ví dụ như các tổ chức chính
phủ hoặc các cơ quan kiểm định).Đảm bảo chất lượng bên trong đề cập đến hệ thống đảm bảo chất
lượng được thiết lập và vận hành bởi chính các cơ sở giáo dục đại học.Nói cách khác, cơ sở giáo dục
đại học đóng vai trò chính trong hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong. Để xây dựng hệ thống đảm
bảo chất lượng bên trong, mỗi cơ sở giáo dục đại học cầntuyên bố mục tiêu chất lượng, lựa chọn các
chỉ số thực hiện/hoạt động; bổ sung mục tiêu chất lượng và chỉ số hoạt động bên ngoài; lựa chọn các
công cụ mà cơ sở giáo dục đại học sử dụng để thu thập thông tin và xác định các đơn vị đo lường; xây
dựng các kết quả mục tiêu; lập kế hoạch thực hiện cho hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong;mô tả
mỗi hành động sẽ được thực hiện, ai chịu trách nhiệm, đo lường cái gì; đo lường, phân tích kết quả
và đề xuất điều chỉnh nếu cần thiết; thường xuyên xem xét lại hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong.
Từ khóa: đảm bảo chất lượng bên trong, IQA.
Mã số: 170.210815. Ngày nhận bài: 21/08/2015. Ngày hoàn thành biên tập: 23/10/2015. Ngày duyệt đăng: 23/10/2015.
Summary
Quality assurance improves quality in training and educating continuously, systematically.
Quality assurance system includes 2 sub-systems: (1) internal quality assurance, and (2) external
quality assurance. While external quality assurance refers to quality assurance which is operated
by external quality agencies such as ministry of education, accreditation agencies…, internal
quality assurance (IQA) implement quality assurance mechanisms in higher education institutions
(HEIs); on the other word, HEIs play the most important role in IQA. To establish IQA, each HEIs
should signify quality objectives; select operational index; choose tools for collecting feedback from
stakeholders such as students, alumni, employers…; create objectives; plan; allocate resource;
measure, analyze information and recommend to improve quality continuously in HEIs.
Key words: Quality assurance, Internal Quality Assurance.
Paper No.170.210815. Date of receipt: 21/08/2015. Date of revision: 23/10/2015. Date of approval: 23/10/2015.

Published
2018-05-19