XÂY DỰNG VĂN PHÒNG THỰC HÀNH LUẬT – BƯỚC ĐI CẦN THIẾT TRONG ĐÀO TẠO LUẬT

Đỗ Viết Anh Thái

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Đỗ Viết Anh Thái

Abstract

Tóm tắt
Phương pháp đào tạo pháp luật truyền thống chỉ chú trọng về lý thuyết dẫn đến kết quả là sinh
viên ra trường chưa đáp ứng được những yêu cầu về thực hành mà nhà tuyển dụng đặt ra. Điều
này đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải tìm ra các phương pháp đào tạo mới cho phù hợp với những yêu
cầu đó. Giải pháp cho vấn đề này đã được một số trường đại học luật của Hoa kỳ tìm ra khi họ xây
dựng thành công các văn phòng thực hành luật. Với ý tưởng xây dựng một môi trường thực tế để
sinh viên tự mình trải nghiệm hoạt động tư vấn pháp luật cho những khách hàng có thực, văn phòng
thực hành luật được đánh giá cao và được áp dụng tại nhiều trường đại học trên thế giới. Bài viết
này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về văn phòng thực hành luật, về lợi ích mà nó đem lại và
phân tích những yếu tố tác động đến việc xây dựng và phát triển văn phòng thực hành luật trong
đào tạo luật tại các trường đại học.
Từ khóa: văn phòng thực hành luật, đào tạo luật, thực hành pháp luật.
Mã số: 178.160915. Ngày nhận bài: 16/10/2015. Ngày hoàn thành biên tập: 16/10/2015. Ngày duyệt đăng:20/10/2015.
Summary
Abstract: Traditionnal legal education methods only focus on theory, thus, graduate students
have not met the demand of recruiters. This problem urged univerisities to fnd out a new education
method which can satisfy these requirements. The solution to this problem was found by some
american law schools by creating legal clinics. The idea is to create a professional environment
where students can give legal advices to real clients, legal clinics have been well appreciated and
established in many law schools all over the world. This paper will give an overview of legal clinic,
its advantages and different factors which can affect the creation and development of legal clinics
in universities.
Key words: legal clinics, legal education, the law practice.
Paper No.178.160915. Date of receipt: 16/10/2015. Date of revision: 16/10/2015. Date of approval: 20/10/2015.

Published
2018-05-19