CAM KẾT TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ VÀ DI CHUYỂN LAO ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC) VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆT NAM

Trần Thị Ngọc Quyên

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Trần Thị Ngọc Quyên

Abstract

Tóm tắt
Hiện nay, ASEAN được đánh giá là một khu vực năng động với tiến trình hội nhập kinh tế sâu
rộng. Từng quốc gia đang tích cực triển khai cụ thể các thỏa thuận nhằm hướng đến hình thành
AEC vào cuối năm 2015. Dịch vụ chính là một nội dung trọng tâm và các nước thành viên tập trung
nỗ lực đổi mới trong thời gian qua. Trong phạm vi bài viết này1, tác giả sẽ phân tích những cam kết
cụ thể trong một số lĩnh vực dịch vụ điển hình gắn với những cơ hội nghề nghiệp cho lao động có tay
nghề tại ASEAN, từ đó gợi mở một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam trong giai đoạn hội nhập sắp tới.
Từ khóa: AEC, lao động có trình độ cao, lĩnh vực dịch vụ, Việt Nam, tự do hóa.
Mã số: 193.161015. Ngày nhận bài: 16/10/2015. Ngày hoàn thành biên tập: 30/10/2015. Ngày duyệt đăng: 30/10/2015.
Summary
Nowadays, Association of the South East Asian Nations (ASEAN) is really considering as the
dynamic region in the process of the deaper economic intergration. Each member in this region is
actively carrying out the specifc commitments towards ASEAN Economic Community (AEC) by the
end of 2015. Service sector is actually the key issue, and all the members have planned to focus in for a
long time. In this paper, the author analyses the specifc commitments in some signifcant service sectors
related to the job opportunities for the skilled labor in ASEAN, and emphasizes some implications for
Vietnam’s economy related to policies, standardising and trainning skilled labor next period.
Key words: AEC, liberalization, service sector, skilled labor, Vietnam.
Paper No. 193.161015. Date of receipt: 16/10/2015. Date of revision:30/10/2015. Date of approval: 30/10/2015 .

Published
2018-05-19