ẢNH HƯỞNG CỦA TIN TỨC HỦY NIÊM YẾT LÊN GIÁ CỔ PHIẾU TẠI VIỆT NAM

Cao Đinh Kiên, Nguyễn Thu Thủy, Lương Hoàng Giang

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thu Thủy
  • Lương Hoàng Giang

Abstract

Tóm tắt
Hủy niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã trở thành một hiện tượng thu hút sự quan
tâm của nhà đầu tư và các cơ quan quản lý chức năng. Thông tin về hủy niêm yết tác động không
nhỏ đến giá cổ phiếu cũng như tâm lý của các nhà đầu tư. Bài viết này tổng hợp tình hình hủy niêm
yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2010-2014, đồng thời chỉ ra các tác động
khác biệt của tin tức hủy niêm yết (trong các giai đoạn khác nhau) đến giá cổ phiếu của các trường
hợp công ty hủy niêm yết bắt buộc và hủy niêm yết tự nguyện. Bài viết cũng đưa ra một số bằng
chứng về tính hiệu quả thị trường còn yếu ở Việt Nam do thiếu sự minh bạch về thông tin.
Từ khóa: Tin tức hủy niêm yết, hủy niêm yết bắt buộc/tự nguyện, giá cổ phiếu, tính hiệu quả của
thị trường.
Mã số: 169.200815. Ngày nhận bài: 20/08/2015. Ngày hoàn thành biên tập: 05/11/2015. Ngày duyệt đăng: 05/11/2015.
Abstract
Delisting in Vietnam Securities Market has become a phenomenon attracting attention from
investors and concerned authorities. The news of delisting has signifcant impact on stock prices and
investor confdence. This paper provides an overview on the delisting situation in Vietnam Securities
Market during 2010-2014, and analytically indentifes the differences in impact of delisting news (in
different periods) on stock prices of frms that regulatorily delisted and those voluntarily delisted.
The paper also documents evidence for the weak market effciency in Vietnam due to shortage of
information transparency.
Key words: Delisting news, regulatory delisting, voluntary delisting, stock prices, market effciency.
Paper No. 169.200815. Date of receipt: 20/08/2015. Date of revision: 05/11/2015. Date of approval: 05/11/2015.

Published
2018-05-19