VỀ TẠM ĐÌNH CHỈ, ĐÌNH CHỈ XÉT ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015

Ngô Quốc Chiến - Đỗ Viết Anh Thái

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Ngô Quốc Chiến
  • Đỗ Viết Anh Thái

Abstract

Tóm tắt
Phán quyết của trọng tài nước ngoài không đương nhiên được công nhận trên lãnh thổ Việt Nam.
Muốn phán quyết trọng tài được thi hành trên lãnh thổ Việt Nam, bên được thi hành phải thực hiện
thủ tục yêu cầu Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành phán quyết đó. Do một số bất cập của
pháp luật hiện hành, tỷ lệ phán quyết của trọng tài nước ngoài được công nhận và cho thi hành tại
Việt Nam rất thấp. Để khắc phục tình trạng trên, Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015 đã có
nhiều sửa đổi tích cực đáng được ghi nhận, giúp các quy định trong luật Việt Nam gần gũi hơn với
những quy định của Công ước New York năm 1958 về công nhận và cho thi hành phán quyết của
trọng tài nước ngoài mà Việt Nam là thành viên. Tuy nhiên, Bộ luật vẫn còn khá nhiều điểm bất
hợp lý. Trong khuôn khổ bài viết này, các tác giả chỉ tập trung phân tích điều 457 BLTTDS 2015 về
chuẩn bị xét đơn yêu cầu, để làm rõ các bất cập và đề xuất một số giải pháp.
Từ khóa: Công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài, tạm đình chỉ, đình
chỉ xét đơn yêu cầu.
Mã số: 221.070116. Ngày nhận bài: 07/01/2016. Ngày hoàn thành biên tập: 21/01/2016. Ngày duyệt đăng: 21/01/2016.
Abstract
Foreign arbitral awards are not automatically recognized in the territory of Vietnam. To make
an arbitral award enforceable in the territory of Vietnam, the award creditors shall resquest
Vietnamese Courts to recognize and enforce suchaward. Due to some shortcomings of the current
legislation, the rate of arbitral awards recognized and enforced in Vietnam is very low. To overcome
this situation, the Civil Procedure Code (CPC) in 2015 had many positive amendments in order
to make Vietnamese regulation closer to the provisions of the 1958 New York Convention on the
recognition and enforcement of arbitralawards,in which Vietnam is a member state. However, the
Code still has plenty of unreasonable points. In this paper, the authors focus only on analyzing the
article 457 of the CPC in 2015 concerning the preparationfor petition consideration, to clarify
shortcomings and propose some solutions.
Key words: Recognition and enforcement of foreign arbitral awards, to suspend, to stop
consideration of petition.
Paper No.221.070116. Date of receipt: 07/01/2016. Date of revision: 21/01/2016. Date of approval: 21/01/2016.

Published
2018-05-19