CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)

Nguyễn Duy Hùng

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Duy Hùng

Abstract

Tóm tắt
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được đánh giá là hiệp định của thế kỷ XXI. Với
những lợi ích to lớn, TPP kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp vừa và
nhỏ vượt qua khủng hoảng và phát triển bền vững trong thời gian tới. Hiện nay cả nướ c ta có gần
500.000 doanh nghiệp, trong đó khoảng 97% là doanh nghiệp vừa và nhỏ, với số vốn đăng ký gần
1400 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 20 triệu ngườ i. Bài viết phân tích tình hình, làm rõ cơ hội và
thách thức của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam khi tham gia TPP; đồng thời đề xuất một số
biện pháp chính nhằm giúp các doanh nghiệp tận dụng cơ hội, vượ t qua thách thức, góp phần thúc
đẩy nền kinh tế Việt Nam.
Từ khóa: TPP, DNVVN, hội nhập, cơ hội, thách thức.
Mã số: 208.161215. Ngày nhận bài: 16/12/2015. Ngày hoàn thành biên tập: 31/12/2015. Ngày duyệt đăng: 10/01/2016 .
Summary
Tran - Pacific Partnership (TPP) is well known as a model for 21st century trade agreements. With a
huge benefit, TPP is expected to help the Vietnamese enterprises overcome the crisis and reach the level
of sustainable development. According to General Statistic Organization, There are more than 500,000
enterprises in Vietnam in whichsmall and medium enterprises (SMEs) account for 97% total number
of enterprises, 40% GDP, and 51% of employmentwith registered capital of nearly 1,400 billion VND,
creating employment for around 20 million people.The paper analyzes the situation and clarify the
opportunities and challenges of small and medium enterprises Vietnam joining the TPP. Base on the
result, the paper will give some recommendations for SMEs in Vietnam to take the opportunites and
overcome the threats.
Key words: TPP, SMEs, intergration, opportunities, threats
Paper No. 208.161215 . Date of receipt: 16/12/2015. Date of revision: 31/12/2015 . Date of approval: 10/01/2016.

Published
2018-05-19