VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Nguyễn Thu Thủy, Lê Thái Phong

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thu Thủy
  • Lê Thái Phong

Abstract

Tóm tắt
Vấn đề chất lượng đào tạo sau đại học ở Việt Nam đang ngày càng nhận được quan tâm sâu sắc
của các cấp quản lý, các cơ sở đào tạo, người học và cộng đồng xã hội nói chung. Chất lượng đào
tạo sau đại học chịu tác động của nhiều yếu tố và nhiều bên liên quan. Việc làm rõ vai trò của các
bên liên quan tới chất lượng đào tạo sau đại học sẽ chỉ ra định hướng đúng đắn để cải thiện được
chất lượng đó. Bài viết nhận định và phân tích vai trò của các bên liên quan trong việc quyết định
chất lượng đào tạo sau đại học, từ đó liên hệ với một số thực tiễn tại Trường Đại học Ngoại thương
để có phương hướng cải tiến trong tương lai.
Từ khóa: Sau đại học, thạc sĩ, chất lượng đào tạo, các bên liên quan.
Mã số:107.091214 Ngày nhận bài: 9/12/2015 Ngày hoàn thành biên tập: 14/2/2015. Ngày duyệt đăng: 13/4/2015.
Abstract:
Quality of postgraduate education in Vietnam is a topical issue, receiving considerable attention
from policy makers, educational institutions, learners and society. It is widely acknowledged that
the quality is a result of multi-elements and processes and stakeholders. Therefore, clearly idenfying
these stakeholders would help to understand improve quality of postgraduate education in the future.
This paper is to analyse the role of different stakeholders in determining quality of postgraduate
education, refering to Foreign Trade University context for future improvement.
Keywords:
Paper No. 107.091214. Date of receipt: 9/12/2015. Date of revision: 14/02/2015. Date of approval: 13/04/2015

Published
2018-05-19