PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH TẠI DOANH NGHIỆP VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY MINH VIỆT Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Thị Hiên, Lê Thành Công

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Lê Thị Hiên
  • Lê Thành Công

Abstract

Tóm tắt
Lập kế hoạch ngân sách là một hoạt động không thể thiếu được ở bất kỳ doanh nghiệp nào, từ
những doanh nghiệp có quy mô nhỏ đến các tập đoàn kinh tế lớn. Để lập kế hoạch ngân sách, các
doanh nghiệp thường có nhiều phương pháp, trong đó có hai phương pháp là: (1) Phương pháp lập
kế hoạch ngân sách theo phân loại cấu thành chi phí hoạt động (Phương pháp truyền thống - ABC:
Activity based costing); (2) Phương pháp lập kế hoạch ngân sách theo cơ sở số Không (Phương
pháp hiện đại - ZBB: Zero based budget). Đây là 2 phương pháp được áp dụng phổ biến tại các
doanh nghiệp ở các nước phát triển. Bài viết sẽ chỉ ra những nội dung cơ bản của phương pháp ABC
và ZBB và phân tích thực tiễn áp dụng hai phương pháp này tại công ty TNHH Minh Việt.
Từ khóa: Phương pháp ABC, phương pháp ZBB, chi phí, hoạt động, ngân sách, kế hoạch.
Mã số: 3.240414. Ngày nhận bài: 24/04/2014. Ngày hoàn thành biên tập: 11/05/2015. Ngày duyệt đăng: 15/05/2015.
Abstract
A Budget plan is a plan that outlines an organization’s financial and operational goals. So it may be
thought of as an action plan; planning a budget helps a business allocate resources, evaluate performance,
and formulate plans. Planning budget is an indispensable activity at any enterprise, from small businesses
to large corporations. For budget planning, companies often conduct a variety of methods, in which there
are two major methods: (1) method of budget planning by classification of operating expenses (traditional
method - ABC : Activity Based Costing); (2) Method of budget planning on the basis of Zero (Modern
methods - ZBB: Zero based budget). These are two methods that are commonly applied in enterprises
in developed countries. This work attempts to draw the basic content of ABC and ZBB approaches and
analyzes practical applications of this method in Minh Viet Company Limited..
Key words: Competitiveness, securities companies, stock market, Vietnam.
Paper No. 3.240414. Date of receipt: 24/04/2014. Date of revision: 11/05/2015. Date of approval: 15/05/2015.

Published
2018-05-19