Return to Article Details QUẢN TRỊ CÔNG TY TẠI TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT - TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SAU CỔ PHẦN HÓA Download Download PDF