QUẢN TRỊ CÔNG TY TẠI TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT - TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SAU CỔ PHẦN HÓA

Chu Tuấn Linh

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Chu Tuấn Linh

Abstract

Tóm tắt
Quản trị công ty (QTCT) gần đây trở thành chủ đề được quan tâm ở Việt Nam, và một đối tượng
doanh nghiệp cần được chú ý nhiều hơn chính là các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa.
Quản trị công ty tốt có thể tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với cổ đông, tăng khả năng tiếp cận
vốn cho doanh nghiệp, làm gia tăng giá trị doanh nghiệp, cải thiện hiệu quả hoạt động, đồng thời
giảm bớt rủi ro của khủng hoảng tài chính. Bài viết này làm rõ một số vấn đề lý luận về đặc trưng
của QTCT tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sau cổ phần hóa, đồng thời tập trung nghiên cứu
một trường hợp DNNN điển hình tại Việt Nam sau cổ phần hóa - Tập đoàn Bảo Việt.
Từ khóa: quản trị công ty, doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa.
Mã số: 119.080115. Ngày nhận bài: 08/01/2015. Ngày hoàn thành biên tập: 06/04/2015. Ngày duyệt đăng: 06/04/2015
Abstract
Corporate governance has recently become an issue that attracts concerns and attention in
Vietnam, especially in state-owned enterprises after equitization. Good corporate governance can
help to enhance the close relationship with shareholders, increase the firms’ capability of funding
access, improve operating efficiency, and mitigate the risks of financial constraints. This paper
clarifies fundamental theoretical issues of corporate governance in state-owned enterprises after
equitization, and focuses in a case study of Bao Viet Group after equitization.
Key words: Corporate governance, state-owned enterprises, equitization.
Paper No. 119.080115. Date of receipt: 08/01/2015. Date of revision: 06/04/2015. Date of approval: 06/04/2015

Published
2018-05-19