BẢN CHẤT MỐI QUAN HỆ ĐỐI TÁC TRONG HÌNH THỨC ĐẦU TƯ ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP)

Nguyễn Thanh Hoàng

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thanh Hoàng

Abstract

Tóm tắt
Thông qua phân tích tổng hợp các vấn đề liên quan như khái niệm mối quan hệ đối tác, chủ thể
mối quan hệ, vai trò và trách nhiệm của các đối tác, bài viết đưa ra các nhận định rằng đối tác giữa
Nhà nước và Tư nhân là mối quan hệ bình đẳng, hai bên cùng có lợi trên cơ sở sự tin tưởng, đảm
bảo các cam kết, chia sẻ công tác lãnh đạo điều hành, trong đó nhấn mạnh rủi ro được chuyển giao
một cách tối ưu cho đối tác có khả năng quản lý rủi ro tốt hơn. Ngoài ra, bài viết còn phân tích các
lựa chọn cho cơ cấu hợp tác giữa Nhà nước và Tư nhân.
Từ khóa: Quan hệ đối tác công tư, PPP, bản chất mối quan hệ đối tác công tư, vai trò các đối
tác trong đối tác công tư.
Mã số: 148.140515. Ngày nhận bài: 14/05/2015. Ngày hoàn thành biên tập: 20/05/2015. Ngày duyệt đăng: 10/06/2015
Abstract
Through analyzing the partnership’s concepts, subjects, the roles and responsibilities of each
partner; the paper proposes that partnership between Public and Private is the relationship of
equality, mutual benefits on the basis of trust, ensuring commitments, and sharing leadership.
Emphatically, the risk must be transferred optimally to partner having the ability to manage risks
better. In addition, the paper also introduces options for the PPP structure.
Key words: Public-Private Partnership, PPP, nature of PPP relationship, role of PPP’s partner.
Paper No. 148.140515. Date of receipt: 14/05/2015. Date of revision: 20/05/2015. Date of approval: 10/06/2015

Published
2018-05-19