Kinh nghiệm triển khai công tác cố vấn học tập ở một số trường đại học trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Trường Đại học Ngoại thương

Nguyễn Thị Khánh Linh, Lê Phương Lan, Mai Tuấn Nam

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thị Khánh Linh
  • Lê Phương Lan
  • Mai Tuấn Nam

Abstract

Tóm tắt:

Cùng với sự phát triển của quá trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ, cố vấn học tập là một vị trí công tác không thể thiếu trong sự phát triển chất lượng đào tạo của các trường Đại học trên thế giới và Việt Nam. Cố vấn học tập là người tư vấn cho sinh viên về chọn ngành, chương trình đào tạo phù hợp với năng lực và sở thích, tư vấn và xét duyệt kế hoạch học tập của sinh viên; giúp cho sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, phương pháp học tập từ đó thiết lập chương trình đào tạo phù hợp với điều kiện cá nhân và giúp sinh viên tự tìm ra biện pháp khắc phục khó khăn trong chương trình học. Bài viết đi sâu phân tích kinh nghiệm triển khai công tác cố vấn học tập ở một số trường đại học trên thế giới; từ đó có cơ sở so sánh, đối chiếu, nhận định mặt tiến bộ và đưa ra một số giải pháp có thể áp dụng được nhằm nâng cao hiệu quả công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Ngoại thương.

Từ khóa: cố vấn học tập, cố vấn trường học, vai trò, kinh nghiệm

Abstract:

Together with the development of higher education on credit system, academic advising (counseling) is a kind of job which proves its utmost important role in improving the training quality in all universities through out the world, as well as in Vietnam. Academic Adviser or (counselor) is the person who assists students in selecting the right the course to learn, the major suitable with individual competence, and hobbies, supports, and navigates students’ study planning enabling students to perceive the importance of educational, training frame work, study programme, as well as study-model, basing on that student can work out which option is  appropriate with their own conditions and situations. The article analyses the experience of practical deployment of academic advising in some universities in the world; based on that making comparison, cross -check, withdrawing the advantages and proposing solutions applicable to the academic counseling in  Foreign Trade University.

Key words: adviser,  school counseling, academic advising, role, experience

Published
2018-05-19