Pháp luật về gọi vốn cộng đồng (crowdfunding): kinh nghiệm quốc tế và một số lưu ý đối với Việt Nam

Nguyễn Thúy Anh

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thúy Anh

Abstract

Tóm tắt

Gọi vốn cộng đồng (crowdfunding) là một trong những hình thức huy động vốn quan trọng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, ngoài các hình thức huy động vốn truyền thống khác. Bên cạnh những lợi ích mang lại, hình thức này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các bên liên quan. Vấn đề đặt ra là ai sẽ được phép thực hiện huy động vốn theo hình thức này? Các tổ chức trung gian tham gia hỗ trợ việc huy động vốn cần có những tiêu chuẩn nào để thực hiện hoạt động này? Cần có biện pháp hay quy định gì để hạn chế các gian lận, rủi ro trong hình thức huy động vốn này? Trên cơ sở tổng hợp các vấn đề lý thuyết chính liên quan đến gọi vốn cộng đồng, đặc biệt là hình thức gọi vốn nhằm mục tiêu sinh lời, tác giả nghiên cứu kinh nghiệm các quốc gia trên thế giới liên quan đến việc điều chỉnh hoạt động này, từ đó đưa ra các đề xuất về khuôn khổ pháp lý để phát triển gọi vốn cộng đồng một cách lành mạnh và hiệu quả tại Việt Nam.

Từ khóa: vốn cộng đồng, các vấn đề pháp lý

Abstract

Crowdfunding is one of the major forms of funding for startup businesses, in addition to other traditional sources of financing. Besides the benefits it may bring, this form also imposes many risks for the parties involved. The question is who will be allowed to raise fund from this channel? What criteria does the intermediary organization (platform) meet to implement this activity? What measures or regulations should be taken to minimize frauds and risks in crowdfunding? Based on the synthesis of theoretical issues related to crowdfunding, especially financial return crowdfunding, the author examines the experiences of worldwide countries concerning regulating this activity, then  provides recommendations on the legal framework for developing an effective and healthy channel of funding for entrepreneurs in Vietnam.

Key words: crowdfunding, legal issues

Published
2018-05-19