XÁC ĐỊNH CHI PHÍ LOGISTICS CỦA DOANH NGHIỆP CUNG ỨNG DỊCH VỤ LOGISTICS

Nguyễn Thị Yến

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thị Yến

Abstract

Tóm tắt
Cho đến nay vẫn chưa có khái niệm thống nhất về chi phí logistics của doanh nghiệp nhưng đa
số các nhà nghiên cứu thường sử dụng khái niệm chi phí logistics do Lampert (1976) đưa ra. Theo
đó dễ dàng xác định các thành phần của chi phí logistics để có thể đưa ra các phương án tối ưu
cắt giảm chi phí logistics, đây cũng là vấn đề cấp thiết đối với các doanh nghiệp trong đó có doanh
nghiệp cung ứng dịch vụ logistics (Logistics service provider - LSP). Áp dụng mô hình hệ thống
logistics trong nền kinh tế quốc dân, chi phí logistics của các doanh nghiệp LSP được xác định
tương ứng với các dịch vụ mà các doanh nghiệp cung ứng, thường bao gồm: chi phí vận tải, chi phí
kho bãi, chi phí hải quan, chi phí của dịch vụ tạo giá trị gia tăng, và các chi phí khác.
Từ khóa: chi phí logistics, doanh nghiệp, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics, LSP.
Mã số: 76.220914. Ngày nhận bài: 22/09/2014. Ngày hoàn thành biên tập: 04/11/2015. Ngày duyệt đăng: 25/11/2015.
Abstract
The concept of logistics cost hasn’t defined unanimously until now, but most of enterprises use
the concept of Lampert (1976). Following that, it is easy to determine the components of logistics
cost in order to give efficient solutions in cutting logistics cost, which is also an important issue
for enterprises as well as the logistics service provider (LSP). When applying the logistics system
model in the economics, LSP’s logistics cost is determined in term of enterprises’ services, including
transportation cost, warehousing cost, customs cost, cost of services creating added value, and
other costs
Key words: enterprises, logistics cost, logistics service provider, LSP.
Paper No. 76.220914. Date of receipt: 22/09/2015. Date of revision: 04/11/2015. Date of approval: 25/11/2015.

Published
2018-05-19