CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN GIẢM THUẾ SUẤT

Huỳnh Lưu Đức Toàn, Nguyễn Trung Thông, Nguyễn Thanh Cường, Nguyễn Tấn Thông

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Huỳnh Lưu Đức Toàn
  • Nguyễn Trung Thông
  • Nguyễn Thanh Cường
  • Nguyễn Tấn Thông

Abstract

Tóm tắt

Có nhiều yếu tố tác động đến quyết định chi trả cổ tức bằng tiền của doanh nghiệp, để hỗ trợ cung cấp thông tin khoa học cho việc ra quyết định này, trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về các yếu tố tác động đến quyết định cổ tức bằng tiền trong giai đoạn thay đổi thuế, tuy nhiên hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu trong nước quan tâm đến yếu tố thay đổi thuế trong vấn đề nghiên cứu trên. Nghiên cứu này xem xét các yếu tố tác động đến quyết định cổ tức bằng tiền trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp ước lượng hồi quy nhị phân probit và phân tích xác suất tác động biên với mẫu dữ liệu gồm 250 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2011-2014. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, trong giai đoạn giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, thời gian niêm yết, giá trị sổ sách, sở hữu bởi nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức, tiền và chứng khoán khả mại, lợi nhuận ròng và thâm hụt tài chính có tác động đến chính sách cổ tức bằng tiền thông qua quyết định giảm chi trả cổ tức bằng tiền mặt và quyết định không chi trả cổ tức bằng tiền.

 

Từ khóa: Mô hình probit, quyết định chi trả cổ tức bằng tiền, thay đổi thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

Abstract: There are a many factors influencing the company's decision to pay cash dividends, to support the provision of scientific information for decision making decide on cash dividends during the tax change period, but at present there is not much research in the country that is concerned about the tax change factor in the above research. This study examines the factors influencing the decision to cash dividends on the Vietnamese stock market during the reduction of corporate income tax. The research team used probit binary regression estimation and boundary probability analysis with a sample of 250 non-financial corporations listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange between 2011-2014. Research results indicate that, during the reduction of corporate income tax rates, listing periods, book values, owned by individual investors and institutional investors, cash and short-term securities, net profit and financial deficit have an impact on the cash dividend policy by deciding to reduce cash dividend and decide not to pay cash dividend.

Keywords: probit model, dividend payment decision, tax rate reduction, corporate tax rate

Published
2018-05-19