ẢNH HƯỞNG CỦA TRUYỀN MIỆNG ĐẾN HÌNH ẢNH VÀ DANH TIẾNG THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Trần Sỹ, Trương Bích Phương, Trịnh Ngọc Thanh

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Trần Sỹ
  • Trương Bích Phương
  • Trịnh Ngọc Thanh

Abstract

Tóm tắt

Truyền miệng được xem là một hình thức truyền thông lâu đời nhất và đã có nhiều nghiên cứu về truyền miệng trong lĩnh vực marketing. Tuy nhiên, trong bối cảnh ở Việt Nam hiện nay, mức độ cạnh tranh giữa các trường đại học ngày một gia tăng, người học đánh giá thương hiệu trường đại học, lựa chọn trường phụ thuộc rất lớn vào yếu tố truyền miệng, nhưng chưa có nhiều nghiên cứu chuyên sâu về ảnh hường của truyền miệng đến thương hiệu trường đại học. Bài báo này xây dựng mô hình ảnh hưởng của truyền miệng đến hình ảnh và danh tiếng thương hiệu của trường đại học. Kết quả nghiên cứu cho thấy truyền miệng có tác động đến hình ảnh và danh tiếng thương hiệu của trường đại học, đồng thời nghiên cứu cũng cho thấy tác động của hình ảnh thương hiệu đến danh tiếng thương hiệu. Kết quả của nghiên cứu này đóng góp một cơ sở khoa học cho các trường đại học để quảng bá hình ảnh và danh tiếng thương hiệu bằng công cụ truyền miệng và làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về lĩnh vực này.

Từ khóa: Truyền miệng, hình ảnh thương hiệu, danh tiếng thương hiệu, thương hiệu trường đại học

Abstract

Word-of-mouth (WOM) has been considered to be the most traditional method of advertising and there have been a lot of researches into the word-of-mouth in marketing. However, the competitive edge in education and training among universities in Vietnam has been increasing. Students’ evaluation and choice of university depend much on the WOM, and it is reported to have yet to have many specified researches into influence of the WOM on university brand. This paper is to build a model of impact of the WOM upon the brand reputation. The possible result declared that the word-of-mouth could have an influence on image and reputation of the university brand and vice versa. It is also a scientific background for universities to market their image and reputation through the WOM and for successive researches.

Key words: Word-of-mouth, brand image, brand reputation, university brand.

Published
2018-05-18