CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI SỬ DỤNG BÁO ĐIỆN TỬ: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP “TUỔI TRẺ ONLINE”

Phạm Đức Chính, Võ Văn Hoan

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Phạm Đức Chính
  • Võ Văn Hoan

Abstract

Tóm tắt

Nghiên cứu này xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng báo điện tử “Tuổi Trẻ Online” (TTO). Mô hình nghiên cứu chủ yếu dựa trên thuyết hợp nhất về sự chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT), được điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp với nội dung nghiên cứu. Mô hình sau khi hiệu chỉnh ở bước nghiên cứu sơ bộ được tiến hành kiểm định với 300 độc giả đã từng sử dụng báo TTO, mẫu được lấy bằng công cụ google docs. Kết quả nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng của xã hội có tác động mạnh nhất (ß=0,212), tiếp theo là thói quen sử dụng (ß=0,207), hữu ích mong đợi (ß=0,178), điều kiện thuận lợi (ß=0,166) và thái độ độc giả (ß=0,163) đến hành vi sử dụng báo TTO. Kết quả còn cho thấy tính dễ sử dụng không ảnh hưởng đến hành vi sử dụng báo TTO.

Từ khóa:  Tuổi Trẻ online, TTO

Abstract

This research examines contributing factors to Tuoi Tre Online (TTO) electronic newspaper usage behaviours. The research model is mainly based on the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) and this theory is modified in order to be suitable for the research content. After being adjusted in the preliminary research phrase, the model is tested with 300 readers who used to use TTO newspaper and the sample is collected by usinggoogle docs tool. The result demonstrates that the society has the strongest impact on TTO newspaper usage behaviours (ß=0,212), usage habits come next (ß=0,207) and they are followed by expected benefits (ß=0,178), favourable conditions (ß=0,166) and reader attitude (ß=0,163). The result also shows that handiness does not affect TTO newspaper usage behaviours.

Key words: Tuoi Tre Online, TTO

Published
2018-05-18