Đánh giá tiềm năng và hiệu quả hoạt động xuất khẩu của Việt Nam

Phạm Vĩnh Thái, Phạm Văn Minh

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Phạm Vĩnh Thái
  • Phạm Văn Minh

Abstract

Tóm tắt

Trong bài nghiên cứu này chúng tôi sử dụng mô hình lực hấp dẫn biên ngẫu nhiên để đánh giá các nhân tố tác động đến tiềm năng hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang các nước đối tác, trong giai đoạn 1995-2014. Kết quả của nghiên cứu cho thấy: (i) Mức hiệu quả trong khai thác tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam có xu hướng tăng dần tuy nhiên với tốc độ khá chậm khoảng 0,14% mỗi năm trong toàn giai đoạn; (ii) Việc phân tách trước và sau khi tham gia vào WTO cho thấy mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tiềm năng xuất khẩu giai đoạn hậu WTO có xu hướng suy giảm. Điều này phù hợp với sự thay đổi cơ cấu xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam; (iii) Hiệu quả khai thác xuất khẩu giai đoạn trước WTO có xu hướng giảm dần. Ngược lại giai đoạn hậu WTO có xu hướng tăng dần. Điều này cho thấy tác động tích cực của hội nhập; (iv) Mức độ cải thiện hiệu quả xuất khẩu sang cácthị trường phát triển là mạnh mẽ hơn so với các thị trường đang phát triển như ASEAN.

Từ khóa: Tiềm năng xuất khẩu, Hiệu quả xuất khẩu, Mô hình lực hấp dẫn biên ngẫu nhiên, Ước lượng hợp lý cực đại

Abstract

The study used the Stochastic Gravity Frontier Model to estimate factors influencing Vietnam's export potential to its partners and evaluate its export efficiency in the 1995-2014. The estimated results show that: (i) the export efficiency scores increased slowly by 0.14% annually in the period; (ii) a break before and after the WTO participation in the models indicated the impact of explored factors on post-WTO export potential tended to decline. This finding is consistent with changes in the export structure of Vietnamese goods; (iii) the efficiency of export before the WTO participation tended to decrease gradually. While the post-WTO period showed an upward trend. This implies benefits of integration; (iv) the efficiency of exports to developed markets shows stronger improvements in comparing with developing markets like ASEAN members.

Keywords: Export Potential, Export Efficiency, Stochastic Gravity Frontier, Maximum Likelihood Estimation

Published
2018-05-18