THƯƠNG VỤ MUA LẠI PAYPAL CỦA EBAY: CÁI KẾT KHÔNG CÓ HẬU?

Nguyễn Thị Khánh Chi

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thị Khánh Chi

Abstract

Tóm tắt:

Mua lại và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) đã trở thành một hoạt động kinh tế sôi nổi trên thế giới. Đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hoạt động M&A diễn ra mạnh mẽ trong hơn 10 năm nay. Đã có khá nhiều các thương vụ M&A thành công chẳng hạn như Google mua Motorola Mobility, Facebook mua Whats2App và Instagram, HP mua Compaq, Microsoft mua mảng kinh doanh di động của Nokia, AOL mua Netscape, Yahoo mua GeoCities. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều thương vụ mua lại và sáp nhập nhưng cuối cùng lại phải chia tách thành 2 công ty độc lập, và một trong những thương vụ lớn và gây nhiều tranh cãi nhất là Ebay với PayPal. Ebay đã chịu những tác động gì và nguyên do tại đâu dẫn đến việc eBay từ mua lại Paypal chuyển thành chia tách PayPal- một thương vụ tưởng chừng như thành công nhưng lại chệch hướng đi so với mục đích ban đầu. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đưa ra cái nhìn tổng quát về thương vụ M&A của 2 công ty có tiếng trong ngành thương mại điện tử, đồng thời đưa ra 4 nguyên nhân lý giải cho việc thất bại sau 13 năm gắn kết. Cuối cùng tác giả đưa ra bài học cho các doanh nghiệp CNTT Việt nam khi thực hiện hoạt động M&A.

Từ khóa: Công nghệ thông tin, Mua lại và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), Thương mại điện tử

Abstract

Acquisitions and mergers (M & A) has become a vibrant economic activity in the world. Especially in the field of information technology, M & A activity is still going strong for over 10 years. There have been quite a lot of M & A success such as Google and Motorola Mobility, Facebook and Whats2App toghether with Instagram, HP and Compaq, Microsoft and Nokia, AOL and Netscape, Yahoo and GeoCities. But there are also many acquisitions and mergers, but finally splitting into two independent companies has still exited, and one of the most controversial business is PayPal&eBay. What is the reason for eBay splitting off Paypal from its acquisition bussiness- a business seemed successful originally. Within the scope of this article, the author gives an overview about the M & A of 2 well-known companies in the field of e-commerce, while providing 4 reasons explain the failure after 13 years. Finally the recommendation is given out for Vietnam's IT enterprises when implementing M & A activity.

Key word: E-commerce, M&A, Information Technology

Published
2018-05-18