ĐI TÌM CÂU TRẢ LỜI CHO HIỆN TƯỢNG RẠNG ĐÔNG

Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Tuân

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Văn Minh
  • Nguyễn Tuân

Abstract

Tóm tắt

Hội nhập quốc tế sâu rộng mở ra trước các doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội và thách thức. Một trong những thách thức lớn nhất là làm sao để có thể cạnh tranh khi doanh nghiệp chúng ta về cơ bản là đi sau và yếu hơn các đối thủ quốc tế về mọi mặt, cả về khoa học công nghệ cả về năng lực quản trị. Trong bối cảnh đó, đã có những doanh nghiệp Việt Nam, vượt lên trên mọi thách thức, tìm ra hướng đi riêng, khẳng định thương hiệu của mình, tạo dựng nên những hiện tượng thành công với cách làm Việt Nam. Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông là một trong những doanh nghiệp như vậy. Bài báo này đi sâu tìm hiểu đâu là những yếu tố cốt lõi đã giúp Công ty Rạng Đông thành công trong suốt 26 năm qua? Mô hình của Rạng Đông có điểm gì đặc biệt? Mô hình này có thể nhân rộng ra cho các doanh nghiệp khác của Việt Nam được không? Nội dung chính của bài báo được chia làm 03 phần: 1) Giới thiệu chung về hiện tượng Rạng Đông; 2) Các yếu tố tạo nên hiện tượng Rạng Đông; 3) Mô hình Rạng Đông và các bài học.

Từ khóa: Rạng Đông, hiện tượng, mô hình, khung không – thời gian thực, bóng đèn, phích nước

Summary

Extensive international integration opens opportunities and challenges for Vietnamese businesses. One of the biggest challenges is how to be competitive when our business is fundamentally behind and weaker than our international rivals in terms of both science and technology, as well as governance . In this context, there are Vietnamese enterprises, overcome all challenges, find their own way, affirm their brand, create the phenomenon of success with the way of Vietnam. Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Company is one of such enterprises. This article explores what are the core elements that have helped Rang Dong Company to succeed in 26 years? What is special in the model of Rang Dong? Can this model be replicated to other Vietnamese enterprises? The main content of the article is divided into three parts: 1) General introduction of Rang Dong phenomenon; 2) The elements that make up the Rang Dong phenomenon; 3) Rang Dong model and lessons. 

Keywords: Rang Dong, phenomena, models, frameless - real time, light source, vacuum flask

Published
2018-05-18